ukraina.png
Gazterm 25
Patronat honorowy
PGNiG
DISE ENERGY
IGG
STUDIO 4U

Zapraszamy na transmisję Konferencji na żywo.

Transmisja dostępna będzie w zakładce LIVE umieszczonej na pasku menu podczas trwania obrad Konferencji.

PANELIŚCI i PRELEGENCI

Image
Image

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska
Minister of Climate and Environment
Pochodzi z Zamościa. Ukończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Uczelni Łazarskiego, na której ukończyła studia MBA. Pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w której rozpoczynała pracę jako wolontariusz. W 2010 r. kierowała polską filią organizacji Habitat for Humanity. Po 2012 r. prowadziła działalność doradczą w zakresie HR, rynku pracy i funduszy unijnych. W latach 2016-2017 zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej  w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od 2017 do 2020 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Następnie, w latach 2020-2021, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Baltic Power.
Od 2021 r. dyrektor biura ds. morskich farm wiatrowych w spółce Orlen. 26 października 2021 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra klimatu i środowiska. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim  i hiszpańskim.

She comes from Zamość. She graduated from sociology at the Catholic University of Lublin and international relations at Maria Curie-Skłodowska University, as well as completed postgraduate studies in business management at the University of Warsaw. She is also a graduate of Lazarski University where she completed MBA studies. She has run her own business in the field of national and international labour market - HR, recruitment, market tender proceedings, EU funds in the field of labour market and innovation. Since 1999, she has served as the Vice President and President of the European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation, one of the largest Polish NGOs active in the field of intercultural education, development assistance and labour market. For many years, she was responsible for international cooperation, mainly in Europe, but also outside the continent. She served as the President of the Quality and Development Institute, a company dealing with audits and training. For many years, she has been an organiser of the Light- Life Movement. In 2010, she headed the Polish branch of Habitat for Humanity. After 2012, she conducted consulting activities in the field of HR, labour market and EU funds. From 2016 to 2017, she held the position of the Director of the Department of International Cooperation at the Ministry of Maritime Affairs and Inland Navigation. From 2017 to 2020, she was the Undersecretary of State at the Ministry of Maritime Affairs and Inland Navigation. Then, from  2020 to 2021, she served as the President of the Management Board of Baltic Power. Since 2021, she has been the director of the office for offshore wind farms at Orlen. On 26 October 2021, she was appointed as the Minister of Climate and Environment by the President of Poland, Andrzej Duda. She is fluent in English, French and Spanish.
Image

Inga Žilienė

Wiceminister Energii Litwy
Vice-Minister of Energy of the Republic of Lithuania

Education: 2006-2008 Vilnius University, Master of Management and Business Administration 1988-1993 Vilnius University, Master of Applied Mathematics. Work experience: January 2021 Vice-Minister of Energy of the Republic of Lithuania;  2019-2021Chair of the National Energy Regulatory Council; 2015-2019 Chair of the National Control Commission for Prices and Energy; 2013 Acting Deputy Director of the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania; 2007-2012 Director and Deputy Director of the Strategy Department of the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania; 2001-2007 Head and Deputy Head of the Strategic Planning Division of the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania;1998-2000 Chief Specialist of the Corporate Coordination and Service Quality Division of the Communications Department of the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania; 1994-1998 Adviser on the EU Integration and Chief Specialist of the Ministry of Communications and IT of the Republic of Lithuania;1993-1994 IT Specialist at Fabijoniškės Neighbourhood.

Image

Piotr Dziadzio

Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Undersecretary of State, Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for the State Raw Material Policy

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym (1992). W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk  o Ziemi w zakresie geologii (1999). Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (2001). Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz  w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował  w firmach prywatnych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Od 2014 jest pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 2019. Od 2004 do 31 lipca pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 do 2021 roku pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council), obecnie jest zastępcą Przewodniczącego KKNŚRN. W roku 2019 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego Geologa Kraju oraz kolejno Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Od października 2020 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pełni funkcję podsekretarza stanu - Głównego Geologa Kraju, równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa, Odznaczenia Honorowe: Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla polskiej geologii oraz odznakę zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa oraz geologii.

He is a graduate of the Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, where he earned a master's degree in geology with a specialization in stratigraphy and prospecting (1992). He received his PhD in earth science in the field geology from the Polish Geological Institute (1999). He completed his postgraduate studies in business management at the National-Louis University School of Business in Nowy Sącz (2001). He started his professional career in geology in 1992 at the Polish Academy of Sciences - Institute of Geological Sciences. In 1993-2006, he worked for PGNiG S.A. at the Geological Office Geonafta in Gorlice and at the Deposit Exploration Department of the Regional Center South in Jasło. In 2006-2011 he was the Managing Director of the company Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. in Gorlice. From 2012 to 2013, he worked for private companies in the hydrocarbon exploration and production business. Since 2014, he has been an employee of the Oil and Gas Institute - National Research Institute. Piotr Dziadzio is a longstanding member of the Scientific Association of the Oil and Gas Industry Engineers and Technicians. In 2016, he was elected the Secretary General of the organization, a position he held until 31 July 2019. From 2004 until 31 July, he also served as the editor-in-chief of the Oil and Gas News journal. From 2016 to 2021 he was the secretary of the Polish National Committee of the World Petroleum Council, currently he is the deputy chairman of the PNC WPC. Since 2016, he has also been the Secretary of the Polish National Committee of the World Petroleum Council. In 2019, he was appointed the secretary of state at the Ministry of Environment - the Chief National Geologist and then the Chief National Geologist and Secretary of State at the Ministry of Climate. Since October 2020, at the Ministry of Climate and Environment, he has served as the undersecretary of state - the Chief National Geologist and at the same time he is the Government Plenipotentiary for the State Raw Material Policy. He is the author of many scientific publications, studies, designs, and geological documentations. He holds the rank of the General Director of Mining, the Honorary Distinctions of Merit for Mining in the Republic of Poland, Merit for Polish Geology  which he received for his work for the Polish mining industry and geology and the Badge of Merit for the Oil and Gas Industry.
Image

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Undersecretary of State for Economic and Development Cooperation, Africa and the Middle East Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland

Paweł Jabłoński urodził się w 1986 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie; w latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych w Kancelarii Premiera. Od 2020 r. jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza. Jest także członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

Born in 1986, Paweł Jabłoński graduated from Warsaw University Faculty of Law and Administration as well as the School of Spanish and European law at the Universidad de Castilla-La Mancha and the University of Warsaw. In 2008-2015, he practiced in law firms. Attorney-at-law, member of the Warsaw Bar Association and its deputy disciplinary officer in 2016-2018. In 2018, he was appointed advisor to the Prime Minister, then a deputy director of International Projects Coordination Department at the Chancellery of the Prime Minister. Since 2020, he has served as the Polish Government Plenipotentiary for the Three Seas Initiative. Also a Board member of the Institute of Central Europe.
Image

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce
Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland

Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunki prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Jest  żonaty I  jest ojcem dwojga synów.

Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland. Diplomat and government administration worker specializing in European Affairs. Completed his master's in law at the University of Copenhagen. Since 1994 associated with the Ministry of Foreign Affairs he held positions in the Middle East and Northern Africa Department, the European Policy Department and as Head of the Executive Secretariat. In 2001, he became the European policy advisor at the Prime Minister's Office. Three times he was posted at the Permanent Representation of Denmark to the European Union in Brussels: in 1998 as the Secretary of Embassy, in 2004 as the Counselor, and in 2013 as the Deputy Permanent Representative. In 2015 he was appointed as the Under-Secretary for Resources and Operations at the Ministry of Foreign Affairs. In 2017 he became the Director of Fisheries at the Ministry of Foreign Affairs and later moved to the Ministry of Environment and Food. He is married and has two sons.
Image

Andrei Spînu

Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Mołdawii
Deputy Prime Minister, Minister of Infrastructure and Regional Development of Moldova

Andrei Spînu has a degree in business administration, and since 2018 he is pursuing a master's program in governance at Harvard University Extension School. In 2019, he held the position of Secretary-General of the Government of the Republic of Moldova, and in the period 2015–2016, he was Deputy Minister of Youth and Sports. He also has extensive experience in the private sector, being an entrepreneur and co-founder of the organizations for the development of entrepreneurship Dreamups Innovation Campus and JCI Chisinau.
Image

Gabriel Gorbačevski

Radca ds. energetyki Litwy w Polsce
Energy Attaché of Lithuania to Poland

Gabriel Gorbačevski koordynuje politykę energetyczną pomiędzy Polską a Litwą jako radca ds. energetyki Litwy w Polsce. Do jego obowiązków należy zapewnienie realizacji polsko-litewskich strategicznych projektów energetycznych, takich jak synchronizacja państw bałtyckich z europejskimi sieciami przesyłowymi, GIPL, Harmony Link. Doświadczenie zdobywał także w spółkach branży energetycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie odpowiednio na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz globalny biznes, finanse i zarządzanie. Studiował na wymianie na Uniwersytecie w Ljubljanie.
Image

Iwona Waksmundzka–Olejniczak

Prezes Zarządu PGNiG SA
President of the Management Board of PGNiG SA

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil&gas, energetyka oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz finansowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek. Od 16 lipca 2021 do 8 kwietnia 2022 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu w należącej do Grupy ORLEN spółki ENERGA S.A. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe strategiczne projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN. Wcześniej sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A., zarządzając majątkiem strategicznym, kluczowymi inwestycjami strategicznymi Grupy oraz nadzorowała procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym. Z PKN ORLEN S.A. była związana od lutego 2018 roku, najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. W PKN ORLEN nadzorowała również przygotowanie i realizację inwestycji kapitałowych,
a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Pod jej nadzorem znajdował się również obszar R&D wraz ze strategią rozwoju. W l. 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W l. 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę,kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W l. 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku. Nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W l. 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W l. 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

She has many years' experience in managing large teams and corporate structures, particularly in the oil and gas, energy and banking sectors. She has an in-depth knowledge of capital and financial markets, corporate governance, large project management, and corporate strategy development and implementation. From July 16th 2021 to April 8th 2022 she served as President of the Management Board of ENERGA S.A., an ORLEN Group company. She supervised the entire Energa Group and its key strategic projects. She coordinated the implementation of the Energa Group's new strategy, with a special focus on energy transition goals and integration with the ORLEN Group. Earlier, she was Vice President of the Management Board for Corporate Affairs at ENERGA S.A., managing strategic assets and key strategic projects and supervising M&A processes. She was also responsible for the Group's corporate and ownership supervision and for corporate governance management.  She joined PKN ORLEN S.A. in February 2018, first serving as Head of the Investor Relations Office and from February 2019 as Executive Director of Strategy, Innovation and Investor Relations responsible for the development and implementation of PKN ORLEN's strategy, decarbonisation strategy, hydrogen strategy and supervision of strategic projects across the Group. At PKN ORLEN, she also supervised the preparation and implementation of equity investment projects and the development and implementation of disclosure and capital market relations policies. She supervised the R&D area and development strategy. From 2016 to 2017, she headed the private banking and then corporate banking departments at Bank Ochrony Środowiska S.A. From 2013 to 2016, she was a brand manager at Plus Bank S.A. responsible for the development and implementation of a marketing strategy and an external communication policy. From 2002 to 2012, she managed the sales network of Invest Bank S.A. and was responsible for managing the product offer and for developing and implementing the bank's strategy. She supervised the implementation of the bank's external communication policy and managed key accounts, first as a retail banking manager and a marketing and research manager, and then as a brand manager. In 2001–2002, she was a key account manager at ComputerLand. From 1998 to 2001, she worked at Bank Współpracy Europejskiej and was responsible for key account management. She is a graduate of the Cracow University of Economics (Management and Marketing) and the University of Insurance and Banking in Warsaw (Finance and Banking). She holds an Executive MBA degree from the University of Commerce and Services in Poznań. She completed postgraduate studies in Project Management at the Warsaw School of Economics. She holds a Financial Advisor certification from the European Financial Planning Association. She completed numerous training courses in financial markets and management skills.
Image

Artur Cieślik

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG SA
Vice-President of the Management Board, Strategy and Regulation, PGNiG SA

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School. Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 roku. Wykładowca na Wydziale Prawa
i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od roku 2000 do roku 2005. W latach 2004 - 2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od roku 2006 do roku 2018 współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od roku 2018 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii. W okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.

Graduate of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin and Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw in partnership with the University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Participant of a postgraduate Executive Master of Business Administration course run by the University of Gdańsk in partnership with the Gdańsk Foundation for Management Development and Porto Business School. A lawyer and manager with over 20 years’ professional experience gained by working for capital market institutions, public companies and an international law firm. He began his professional career at the Legal Department of the Warsaw Stock Exchange in 1997 where he worked until 2004. He was a lecturer at the Faculty of Law and Administration of Łazarski University from 2000 to 2005. In 2004–2006, he was employed at SYGNITY S.A. From 2006 to 2018, he worked with the international law firm DENTONS Europe Dąbrowski and Partners sp.k. as a Senior Associate and then as Counsel. He was involved with PKN ORLEN S.A. from 2018 as Advisor to the Management Board and Executive Director for Strategy. From August 24th 2020 to March 15th 2021, he served as Vice President of the Management Board for Strategy and Development at Grupa LOTOS S.A.
Image

Przemysław Wacławski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG SA
Vice-President of the Management Board, Finance, PGNiG SA

Pan Przemysław Wacławski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia The international Executive MBA, ze specjalnością Digital Transformation na Politecnico di Milano Graduate School of Business we Włoszech. W latach 2002-2006 pracował w Ernst & Young w obszarze m.in. audytu finansowego i due-dilligence. Od czerwca 2006 r. do września 2010 r. obejmował stanowiska Dyrektora działu Kontrolingu i Dyrektora ds. Inwestycji
i Sprzedaży na Rynku Bałkańskim w Tele-Fonika Kable S.A. Od października 2010 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 r. do maja 2013 r. – Prezesa Zarządu TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. w Serbii. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. był Dyrektorem działu Kontrolingu w Tele-Fonika Kable S.A., pełniąc w tym okresie także funkcje Członka Zarządów spółek zagranicznych Grupy Tele-Fonika Kable. W październiku 2018 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Unipetrol a.s. w Czechach, gdzie był odpowiedzialny za piony: finansów, zarządzania łańcuchem dostaw i IT, sprawując również nadzór nad pionem finansów Grupy Kapitałowej Unipetrol.

Przemysław Wacławski is a graduate of the Faculty of Management of the AGH University of Science and Technology in Kraków.  He graduated of the International Executive MBA programme for Digital Transformation at Politecnico di Milano Graduate School of Business in Italy. In 2002–2006, he worked for Ernst & Young, where he was engaged in such areas as financial audit and due dilligence. Between June 2006 and September 2010, he served as Head of Controlling Department and Head of Investment and Sales for the Balkan Market at Tele-Fonika Kable S.A. From October 2010, he served as Member of the Management Board for Finance, and from February 2011 to May 2013 – as President of the Management Board of TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. of Serbia. Between February 2013 and September 2018, Mr Wacławski served as Head of Controlling Department at Tele-Fonika Kable S.A. During that period, he also sat on the Management Boards of the Tele-Fonika Kable Group’s foreign companies. In October 2018, he was appointed Member of the Management Board for Finance at Unipetrol a.s. in Czechia, where he was in charge of the finance, supply chain management and IT divisions. He also supervised the Unipetrol Group’s finance division.
Image

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG SA
Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa
Vice-President of the Management Board, Operational, PGNiG SA
President of Board Chamber of the Natural Gas Industry

Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Ukończył równieżstudia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Z kolei w latach 2006-2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Mr Perkowski conducted Ph.D. in Economics at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. He is a graduate of the Faculty of Marketing and Management as well as the Faculty of Finance and Banking at the Independent University of Business and Public Administration in Warsaw. He also completed a post-graduate course in Management Analytics at ORGMASZ Institute of Industry Organisation and Management. His research articles concern subjects of virtual enterprises and digital technologies. Economist with managerial experience obtained from years of working in government institutions and state-owned enterprises. Between May 2019 and April 2020, he held the position of Member of Board of Directors at PGNiG Upstream Norway AS. From March 2019 to April 2019 he was the Member of Supervisory Board at INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.. Between December 2006 and November 2018, he also served as Mayor of City Zabki and in February 2017 was elected as President of the Polish Local Governments Association. Previously, since 2002, he had been working at the Ministry of Justice, where he had handled financial plans for the Prison Service’ salaries and wages.
Image

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
President of the Management Board, Towarowa Giełda Energii S.A.

Piotr Zawistowski posiada 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. W latach 2008-2017 związany był z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej TGE. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, natomiast od stycznia 2020 r. zasiada w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia giełd Europex. Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Piotr Zawistowski has 20 years of experience in the energy sector. From 2008 to 2017 he was associated with the TAURON Group, where between May 2014 and December 2015 he was President of the Management Board of TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., and from December 2015 to March 2017 Vice-President of the Management Board of TAURON Polska Energia S.A. in charge of Client Services and Sales, where he was responsible for the development of the TAURON Group's offering in the electricity and natural gas segment. In October 2017, he became the President of the Management Board of TGE. In 2016-2017, he was Chairman of the Board of the Association of Energy Trading (TOE), a member of the Board of the Polish Electricity Association (PKEE) and sat on the Supervisory Board of TGE. He is the Chairman of the Supervisory Board of the Warsaw Commodity Clearing House (IRGiT), and since January 2020 he has been a member of the Board of Europex (Association of European Energy Exchanges). Piotr Zawistowski graduated from the Wrocław University of Economics where he earned his master's degree in business management in 2002. In 2007, he completed post-graduate studies in sales management at the WSB University in Wrocław.
Image

Bartłomiej Mazurkiewicz

Członek Zarządu PGNiG Ventures
Member of the Management Board of PGNiG Ventures

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi oraz projektami inwestycyjnymi. Uczestniczył także w realizacji projektów z obszaru nowych technologii. Bartłomiej Mazurkiewicz jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Bartłomiej Mazurkiewicz has many years of experience in providing legal services to capital companies and managing alternative investment companies and investment projects. He also participated in the implementation of projects in the area of new technologies. Bartłomiej Mazurkiewicz is a legal advisor entered on the list of the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw.
Image

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Vice-President of the Management Board, Polish Development Fund

Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

Manager with experience in the financial, advisory and public sectors. Currently, a member of the Management Board of the Polish Development Fund, and previously a member of the Management Board of BGK Nieruchomości. As the President of BOŚ Eko Profit S.A. he created tools for comprehensive support of investments, based on one-stop-shop principles. Previously, he also worked for the PKO BP S.A. Group, where he was responsible for restructuring and creating a new operational management model, and for PGNiG S.A., where he implemented a strategy in the area of trade consolidation and foreign upstream. He was also a manager in international consulting companies (Arthur Andersen and Ernst & Young), where he was responsible for services for Polish entrepreneurs. A graduate of the University of Warsaw, Executive Studies in Finance and Postgraduate Studies in the Diplomatic Service. Scholarship holder of the Herbert Hoover Institute and the Woodrow Wilson Center for Scholars.
Image

Darius Šilenskis

KN CEO

Darius Šilenskis has a sound experience and knowledge in energy business sector.  D. Šilenskis has stepped in as KN CEO in 2019, before that he held various executive positions within the company. Prior to KN, D. Šilenskis worked in P.K.N. Orlen, biggest refining and downstream capital group in central Europe, also took executive positions in companies, belonging to Achema group, one of the biggest regional capital groups. D. Šilenskis has an in-depth understanding and knowledge of energy sector and energy business field, understanding of regional and global energy markets, also competence of business development, is an experienced manager to coordinate business and strategic interests. D. Šilenskis has a degree of Executive Master's in Business Administration (EMBA), MA in Business Management, MA in Law (International Maritime Law study programme). Interests of D. Šilenskis cover energy sector transformation in the light of climate change and development of renewable energy sources, energy security and reliability of energy systems.
Image

Robert Więckowski

Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Chairman of the Management Board, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Transport gazu i energetyka gazowa”. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie. W 2016 roku pełnił funkcję Doradcy w Ministerstwie Energii ds. OZE. W Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim rozpoczął pracę w 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowisku Dyrektora Zakładu Gazowniczegow Mińsku Mazowieckim, a następnie Kierownika Gazowni w Siedlcach. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „GAZ” sp. z o.o. Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia. Z dniem 4 stycznia 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

A graduate of the Faculty of Management and Marketing at the University of Podlasie in Siedlce, he earned a postgraduate degree – Master of Business – from the Faculty of Management at the Warsaw University of Business as well as finishing the postgraduate programme 'Gas transport and gas energy' at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He completed a number of specialised training courses and workshops on technical and technological solutions used in the gas industry. In 2016, he was an RES advisor for the Ministry of Energy. He started working at Zakład Gazowniczy in Mińsk Mazowiecki in 2016. He gained professional experience as the Director of the Gas Plant in Mińsk Mazowiecki, and then as Manager of the Gas Plant in Siedlce. From 2018 to 2020 he was the President of the Management Board of GAZ sp. z o.o. He has the title of 3rd-degree Mining Director.On 4 January 2021, he was appointed Chairman of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa.
Image

Jakub Kowalski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Member of the Management Board for Operations, PSG sp. z o.o.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył liczne studia podyplomowe m.in.: MBA Górnictwo i Energetyka, DBA Zarządzanie Bezpieczeństwem, Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego.Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016-2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu  z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu firm, strategii marketingowych i brandingu. Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa. Z dniem 19 lutego 2020 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. He completed numerous postgraduate studies such as: MBA Mining and Energy, DBA Safety Management, Postgraduate Studies in Legal and Economic Basis of the Investment Process. Since 2005, he has worked professionally with national parliamentarians and members of the European Parliament. He held managerial positions in public administration. In 2016–2019, as the head of the Senate Chancellery, he supervised the work of Senate officials and was responsible for the cooperation between the Senate and the Chancellery of the President of the Republic of Poland, the Sejm, the Council of Ministers, and public administration bodies. He has extensive professional experience in company marketing, marketing strategies, and branding. Since 2006, he has been a member of decision-making and control bodies of local government entities. During his work with local government, he learned about the mechanisms of local government, which is an important partner of Polska Spółka Gazownictwa. On February 19, 2020, he was appointed a Member of the Management Board at Polska Spółka Gazownictwa.
Image

Frederik Smits van Oyen

Vice President Origination EMEA  for Cheniere Energy

Mr Smits is Vice President Origination EMEA for Cheniere Energy. He has worked for major energy companies in a variety of technical, commercial, finance and business development positions. Mr Smits' track record spans the entire energy value chain, from exploration down to the end customer with responsibility for the delivery of all aspects of the business. Mr Smits was trained as a Production Technologist in Shell. He holds an MSc in Theoretical Physics, an MSc in Computational Physics and an MBA from London Business School.
Image

dr hab. Grzegorz Tchorek

Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania
i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Image

Remigiusz Nowakowski

Prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
President The Lower Silesian Institute for Energy Studies

Od 2020 Executive Director, Heating & Cooling, Poland and Baltics, Fortum. W latach 2018 – 2020 – Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA. W latach 2016 – 2019 – Member of the Board, EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie. Od 2016 – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. W latach 2015-2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding. W latach 2015-2016 – Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. W 2016 – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W latach 2008-2015 – Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.Member of the Board (deputy), EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie [Union of European Energy Enterprises],

Vice-President of the country-wide organisation of employers “Employers of Poland.” During his professional career, he held the position of the President of Management Board of TAURON Polska Energia SA, the chairman of the Supervisory Board of Tauron Dystrybucja SA and a member of supervisory boards of the Group’s companies: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. and TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding; and a Member of the Supervisory Board of PKN ORLEN SA. He graduated from the Management Studies at the Management, Computer Science and Finance Faculty at the University of Economics and the Law Studies at the Law and Administration Faculty at the University of Wrocław.

Joshua Volz

The U.S. Department of Energy's Deputy Assistant Secretary for Middle East, Africa and Eurasia 

Mr. Joshua Volz currently serves as Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa and the Middle East in the U.S. Department of Energy's Office of International Affairs where he manages the Department of Energy's engagement with the European Commission, the Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation, the Net Zero Producer's Forum, and the bilateral energy cooperation relationships between the United States and countries across Europe, Eurasia the Middle East and Africa. Prior to joining the Department of Energy Mr. Volz led the Eastern Mediterranean team at the U.S. Department of State's Bureau of Energy Resources, and held numerous positions within the U.S. Department of Defense. Mr. Volz has served in Iraq, Afghanistan, Egypt, Jordan, Israel, and Syria. Mr. Volz holds a B.A. in Philosophy and Political Science from Kalamazoo College, an M.S. in National Security Strategy and Resourcing from the National Defense University, and lectures at the Johns Hopkins School for Advanced International Studies, and Georgetown University School of Foreign Service. Mr. Volz is a native of Michigan and Colorado and speaks French, Hebrew, Arabic, and Spanish.
Image

Łukasz Beresiński

Dyrektor Departamentu, Departament Analiz Branżowych Banku Gospodarstwa Krajowego
Head of Department of Sectoral Analysis in Bank Gospodarstwa Krajowego (Polish Development Bank)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauk politycznych.  Od 20 lat zawodowo związany z doradztwem finansowym i transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym. W latach 2006-2017 pracował w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się wycenami przedsiębiorstw oraz modelowaniem finansowym.  Od 2017 r. związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor odpowiedzialny za sektor paliwowy, gazowy i chemiczny.  Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

A graduate of the Warsaw School of Economics in the field of finance and banking and the University of Warsaw in the field of political science. For 20 years he has been professionally involved in financial and transaction consultancy and the capital market. In 2006-2017, he worked at Deloitte Advisory, where he dealt with business valuations and financial modeling. From 2017 he is associated with Bank Gospodarstwa Krajowego as the Director responsible for the fuel, gas and chemical sectors. He is a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Image

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Vice-President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management  

Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA). W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku.
W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra. W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego. W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowychi międzynarodowych. W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.
W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa. Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentów: Energii, Efektywności Energetycznej, Transformacji Ciepłownictwa, Ochrony Przyrody i Leśnictwa, Budownictwa, Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki oraz Analiz Finansowych. Jest odpowiedzialny za wdrażanie I osi priorytetowej (dot. energetyki) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z ochroną przyrody. Nadzoruje ponadto wdrażanie funduszy norweskich (tj. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w zakresie energetyki oraz ochrony przyrody.

M.Sc. Artur Michalski is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering, Częstochowa University of Technology (1999). He completed specialist postgraduate studies, including Inter-University Postgraduate Studies in Assessment and Valuation of Natural Resources at the Warsaw University of Life Sciences and Warsaw School of Economics, Postgraduate Studies in Nature Compensation Natura 2000 (Warsaw University of Life Sciences), International Relations and Diplomacy and Postgraduate Studies in Environmental Policy - Ecology and Management. He also completed postgraduate Master of Business Administration (MBA) studies. In 2006-2008, he was Vice-President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management, where he had previously held the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board. At the same time, he served as Chairman of the Supervisory Board of the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, a position he has held again since December 2015. In the past he was an advisor to the Minister of the Environment and Head of the Minister's Political Office. In recent years, he served as Vice-President of the Management Board of Municipal Waterworks in Radom, and then as President of the Management Board of the Water Supply and Sewerage Company in Sochaczew. He also worked at the Environmental Protection Office of the Warsaw City Hall as Head of the Environmental Protection Department. He also worked at the Environment Protection Office of the Warsaw City Hall as Head of the Environmental Funds Department and at the "Monument - Child Health Centre" Institute, where he was an organisational and technical specialist, and then Head of the Technical Supervision Department. In 2000-2001, he worked at the Chancellery of the Prime Minister as an advisor to the Secretary of State, Government Plenipotentiary for the United Nations Framework Convention on Climate Change. He is involved in environmental organisations, e.g. in the Association for Sustainable Development of Poland. Since 2002 he has participated in scientific research conducted by the Laboratory of Assessment and Valuation of Natural Resources (SGGW). He is particularly interested in the issue of carbon accumulation by forest and soil environments (he is currently working on his PhD in this field), as well as carbon sequestration and the use of natural resources for the economic development of non-urbanised areas and the use of the UN Climate Convention and climate policy instruments for Polish development. He is the author or co-author of several scientific publications. He completed numerous courses and trainings in project management and a series of trainings for employees of institutions involved in the implementation of EU funds and for beneficiaries. He was an organizer or co-organizer of many conferences and seminars, both national and international
Image

Dan Brouillette

President of Sempra Infrastructure, Former US Secretary of Energy   

Sempra Infrastructure is not the same company as the California utilities, San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) or Southern California Gas Company (SoCalGas), and Sempra Infrastructure is not regulated by the California Public Utilities Commission. Dan Brouillette is president of Sempra Infrastructure, a leading global energy transition company focused on three key growth platforms: clean power, energy networks and LNG and net-zero solutions. Prior to joining Sempra, Brouillette served as the 15th United States Secretary of Energy. In this capacity, he led a workforce of 105,000 employees and federal contractors, with direct responsibility for the nation's nuclear weapons arsenal, coordination of federal energy policy, management of seventeen national research laboratories, and direction of the department's $44 billion annual budget. He served as the President's primary advisor on energy and nuclear weapons matters, and was a member of the President's National Security Council as well as the Vice President's National Space Council. Under his leadership, the Department unveiled the world's fastest supercomputer, developed specialized transportation fuels and photographic equipment for the Mars Perserverance Rover, launched the nation's first quantum internet system, established the country's first scientific laboratory dedicated exclusively to the advancement of battery storage technologies, and initiated nearly $6 billion in research on issues related to carbon management, hydrogen development, and advanced materials and chemicals science. Brouillette also served as U.S. Deputy Secretary of Energy, the chief operating officer of the department, managing nearly $38 billion of federal construction projects. Brouillette is the only person to ever be confirmed by the U.S. Senate to serve in both roles. In the private sector, Brouillette was a senior vice president and corporate officer of USAA, the nation's leading provider of financial services to the military community. Before joining USAA, Brouillette was a vice president of Ford Motor Company, where he served on its North American Operating Committee. At Ford and USAA, he was assigned to management teams that brought to market advanced consumer products related to remote deposit capture, a technology invented by USAA that allows for smartphone processing of financial documents, and the adaptive cruise control systems that were a precursor to fully autonomous vehicles. Brouillette is a veteran and former tank commander with the U.S. Army's highly decorated 11th Armored Cavalry Regiment. He has been awarded Distinguished Public Service awards by both the U.S. Secretary of Defense and the U.S. Secretary of State, the highest award an individual can receive by either department. Brouillette holds a master's degree in intelligence and national security from The Citadel and a bachelor's degree in economics from the University of Maryland. For his leadership in both the private and public sectors, he was recognized as a Distinguished Alumni of the University of Maryland. He has attended numerous executive education programs in finance, management, and systems engineering, and has served as a guest lecturer at the National War College and the Army War College.
Image

Błażej Wojnicz

Prezes Zarządu, Gas Storage Poland sp. z o.o.
President of the Management Board, Gas Storage Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu Gas Storage Poland sp. z o.o. – spółki wykonującej zadanie operatora systemu magazynowania gazu, zajmującej się udostępnianiem pojemności i mocy wszystkich instalacji magazynowych w Polsce. Absolwent prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w zakresie nauk ekonomicznych. Posiada uprawnienia radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami i grupami kapitałowymi. Jako Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zainicjował działania zmierzające do konsolidacji tej jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej grup kapitałowych związanych z branżą zbrojeniową i obronną. Wcześniej kierował Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. doprowadzając m.in. do otwarcia nowych linii biznesowych z obszaru ochrony osób i mienia. W sektorze energetycznym pracował m.in. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., gdzie jako Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie skutecznie realizował proces gazyfikacji gmin i obszarów niezgazyfikowanych, a kierowany przez niego warszawski oddział PSG osiągał w tym zakresie najlepsze wyniki w Polsce. Pracował także na stanowisku kierowniczym w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. W zarządzaniu organizacjami wykorzystuje także szerokie doświadczenie, które nabył pracując w najważniejszych organach administracji publicznej w Polsce. Należą do nich m.in. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego czy Ministerstwo Obrony Narodowej.

President of the Management Board of Gas Storage Poland sp. z o.o. – the company performing the role of the gas storage system operator, responsible for providing access to the volume and capacity of all storage facilities in Poland. Graduate of Law at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and of the Warsaw School of Economics where he completed PhD studies in the field of economic sciences at the College of Economics and Social Sciences. He qualified as a legal counsel and is entered on the list of legal counsels kept by the Regional Chamber of Legal Counsels in Warsaw. He has experience in managing large organisations and holding groups. As President of the Management Board of Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., he initiated actions aimed at consolidation of this group, one of the largest players in Central and Eastern Europe concerned with the arms and defence industry. Previously, he led Polski Holding Obronny sp. z o.o. where he introduced new business lines in the area of personal and property protection. His career in the energy sector includes employment with Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. where, as Head of the Warsaw Gas Distribution Unit, he effectively promoted gas supply development in communes and areas without access to gas networks, and the Warsaw branch of PSG under his leadership achieved the best results in this respect in Poland. He also worked in a managerial position at the Polish Geological Institute - National Research Institute. In managing organisations, he also draws on the extensive experience acquired while working in the major public administration authorities in Poland, including the Chancellery of the President of the Republic of Poland, the National Security Office and the Ministry of National Defence.
Image

Sergiy Makogon

CEO of the Gas Transmission System Operator of Ukraine

At the helm of GTSOU, Sergiy Makogon oversaw the establishment of Ukraine’s independent transit operator, following the successful unbundling from gas trading and production in 2019. He managed the development of new codes for the TSO and Storage Facilities, and implemented the Customs Warehouse Regime to boost the attractiveness of gas transit through Ukraine. Previously responsible for a gas transmission strategy of Ukraine at Ukrtransgaz and Naftogaz. Prior to that held senior positions at Microsoft, Deloitte, and Ericsson. Sergiy Makogon is a graduate of the National Technical University of Ukraine and holds an MBA degree from California State Polytechnic University, Pomona.
Image

Krzysztof Zamasz

Członek Zarządu, Grupa Veolia Polska
Member of Board, Veolia Group in Poland

Dr hab. Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy, członek zarządu Grupa Veolia w Polsce, prezes zarządu Veolia Energy Contracting Poland, odpowiedzialny za rozwój systemów ciepłowniczych, linii biznesowej woda i odpady Veolii w Polsce. Wcześniej, od lipca 2018 r. członek zarządu europejskiego funduszu inwestycyjnego Luma Holding, producenta cyny w Rwandzie, CEO LuNa Smelter, gdzie odpowiadał za strategiczne projekty w obszarze eksploracji i górnictwa na terenie Afryki Subsaharyjskiej. Od 2017 do 2018 r. członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W latach 2013-2015 r. był prezesem spółki energetycznej Enea, a od 2008 do 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Tauron Polska Energia. Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych. W swojej pracy badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych
z ekonomiką energetyki, rynkiem energii, rynkiem mocy, przejęciem i konsolidacją spółek, innowacyjnością oraz zarządzaniem procesami logistycznymi.
Image

Dariusz Kryczka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Senior Associate
EY Poland, EY Law, Manager, Senior Associate

Menadżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju. Lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu EY,  Ekspert ds. energii i klimatu. Dariusz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z branżą energetyczną oraz Oil&Gas, w tym projektów międzynarodowych, strategicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz nowych technologii. Specjalizuje się również w stosunkach międzynarodowych, komunikacji korporacyjnej, regulacjach, koordynacji projektów, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG i organizacjach pozarządowych (NGO). Obecnie pełni funkcję Eksperta ds. energii i klimatu w United Nations Global Compact Network Poland. Jest zaangażowany głównie w zarządzanie projektami poświęconymi wodorowi, efektywności energetycznej, zrównoważonym finansom i ESG. Jest autorem raportów legislacyjnych dotyczących reformy systemu białych certyfikatów, prawa wodorowego, zielonych finansów, systemu ochrony powietrza i reformy energetyki wiatrowej na lądzie. W ramach pracy dla UNGC zajmuje się również przygotowaniem spotkań z kluczowymi partnerami/interesariuszami oraz wydarzeń związanych z obszarem energetyki. Przewodzi również pracom grup roboczych. Odpowiada także za współpracę z Komisją Europejską w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej. Dariusz Kryczka jest absolwentem Prawa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbył roczne stypendium LLP/Erasmus na Uniwersytecie Florenckim. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu europejskiego obrotu energią w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademię Młodych Dyplomatów w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Posiada certyfikaty AgilePM® Foundation, TenStep Project Management (TSPM™), Prince 2 Practitioner oraz Prince 2 Foundation.

Manager in the field of Energy and Sustainablity Practice. Leader of EY EU Green Deal Center of Excellence. Energy & climate expert. Dariusz has many years of experience in project management, in particular related to the energy and oil&gas industry, including international projects, strategic infrastructure investments as well as new technologies. He also specializes in International Relations, Corporate Communications, Regulations, Project Coordination, Corporate Social Responsibility and Non-Governmental Organizations (NGOs). Energy & climate expert in United Nations Global Compact Network Poland. Substantially involved in managing projects dedicated to hydrogen, energy efficiency, financial sustainability and ESG. He provided legislative reports on the White Certificate Reform, Hydrogen Law, Green Finance, Air Quality Protection System, Onshore Wind Power Reform. He also dealt with the preparation of meetings with key partners/stakeholders and key events related to the area of energy. He was also responsible for cooperation with the European Commission on the EU Green Deal and energy transformation. He graduated in Law and Political Science from the University of Silesia and from University of Florence on one-year LLP/Erasmus fellowship. He also completed postgraduate studies in European Energy Trading at the Warsaw School of Economics and graduated from the Academy of Young Diplomats at the European Academy of Diplomacy. Dariusz is certified by AgilePM® Foundation Examination, TSPM™ TenStep Project Manager Certification, Prince 2 Practitioner Examination and Prince 2 Foundation Examination.
Image

Jacek Szymczak

Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
President of the Chamber of Commerce Polish District Heating

Jacek Szymczak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od 21 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej pełnił m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz pracował jako ekspert Związku Miast Polskich.

A graduate of the Faculty of Mechanical Engineering at the Technical University of Lodz. For 21 years he has been the President of the Chamber of Commerce Polish District Heating. Previously, the Director of the Department of Public Utilities in the Office of Housing and Urban Development and worked as an expert for the Association of Polish Cities.
Image
Dyrektor, Tauron Polska Energia SA
Director, Tauron Polska Energia SA

W pracy menadżerskiej, w latach 1999 – 2007 budował fundamenty, na których w przyszłości powstał Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM. Będąc Dyrektorem Oddziału Regionalnego Oddziału Przesyłu we Wrocławiu a następnie Dyrektorem Oddziału we Wrocławiu GAZ-SYSTEMU, w latach 2000 - 2007 kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju (zapewnianiających warunki dla importu gazu z Niemiec i Norwegii). W latach 2007-2008 pełnił funkcję prezesa zarządu Dolnośląskiego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (spółki z GK PGNiG S.A.), a w latach 2008-2015 zarządzał spółką Nysagaz - przedsiębiorstwem energetycznym  zajmującym się dostarczaniem ciepła  i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne.  Od roku 2015 do lipca 2021 roku zarządzał spółką Gas Storage Poland, która pełni funkcję Operatora Systemu Magazynowania i jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W tym okresie kierował dużymi projektami inwestycyjnymi (budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo), które zwiększyły czynne pojemności magazynowe w Polsce o 300 mln m³. Od grudnia 2021 pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Inwestycji w GT Tauron Polska Energia S.A zarządzając obszarem biznesowym w celu koordynacji i nadzoru nad projektami inwestycyjnymi Grupy TAURON oraz nad strategicznymi projektami inwestycyjnymi Grupy Tauron. Absolwent renomowanych polskich i  zagranicznych uczelni takich jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, wydział Nauk Społecznych, kierunek: Ekonomia, Specjalizacja: Menadżersko-Związkowa – Licencjat z Ekonomii oraz kierunek Zarządzania i marketing – Magister Zarządzania i Marketingu; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Studia podyplomowe” Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu”; Podyplomowe Studia Menedżerskie - EXECUTIVE MBA (GFKM, UNIWERSYTET GDAŃSKI, Instytucja autoryzująca IAE Aix-Marseille Graduate School of Management) oraz Post MBA Swiss Business School. Menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym w branży energetyki gazowej, ciepłownictwa i elektroenergetyki.

In his managerial work from the years between 1999 and 2007, he built the foundations on which the Transmission system Operator GAZ_SYSTEM was later established. Being the director of The Transmission Regional Branch in the Wrocław and the subsequently the Director oft he Wrocław Branch of GAZ-SYSTEM, from the years 2000 and 2007, he managed the yimplementation of investment projects of strategic importance. From 2007 and 2008, he was President oft he Management Board of Lower Silesian Distribution NetworkOperator ( a PGNiG Gropu Company) and from 2008 to 2015, he managed Nysagaz- a energy company sypplying heat and electricity based on cogeneration sources. From 2015 to July 2021, he managed Gaz Storage Poland, which acts as a storage system operator and is an important element of Poland's energy security system. During this period he managed large investment projects ( contruction of cavernous underground gas storage facility Kosakoko), whicz increased the active storage capacity in Poland by 300 milion m3. Since December 2021, he has benn an Executive Director for Investments in GT Tauron Polska Energia S.A managing the business area to coordinate and supervise investment projects of the Tauron group as well as build and update ist ivestment portfolio. A graduate of reputable polish and foreign universities for example: Catholic University of Lublin, in the field of study: Economics/ Specialization: Managerial and Trade Union; Graduated Economic Studies as well Management and Marketing; Silesian University of Technology- Faculty of Environmental and Energy Engineering: postgraduate studies "Electricity, heat and gas market"; University of Gdańsk/ Authorizing Institution IAE Aix-Marseille-Graduate School of Management Postgraduate Management Studies - EXECUTIVE MBA,  and Post MBA in the Swiss Business School. As a manager with proved skills and has over twenty years of business experience in the gas, heat and electricity sectors.
Image

Tomasz Figura

Dyrektor Departamentu Informatyki, PGNiG SA
Director of the IT Department, PGNiG SA

Manager with over 20 years of experience in IT sector. Graduated at Gdansk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering. During the first years of gaining professional experience associated with ICT sector. He passed the development path from teleinformation systems administrator to managerial positions. He worked as a Head of IT Operations Bureau in the Centre of Electronic Payments Services - eService S.A., then as a Head of Electronic Channels Department in the Inteligo Financial Services S.A., the company providing electronic banking services to PKO BP. For the next two years he was engaged in the IT infrastracture maintenance and then in the software development as a Head of Bureau at PKO BP IT Department. He is an expert in managing complex IT integration projects in the area of digital communication channels, data processing and security. Experienced in the field of software development, managing of large-scale, high availability IT transactional systems, providing IT costs efficiency and high performance teams building., He was also the Member of the Board at Aplikacje Krytyczne Ltd., responsible for the design, development and delivery of software for Polish Ministry of Finance. Currently, IT director at PGNiG SA.
Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Przez pierwsze lata zdobywania doświadczenia zawodowego związany z sektorem ICT. Przeszedł ścieżkę rozwoju od administratora systemów teleinformatycznych do stanowisk kierowniczych. Pracował jako Dyrektor w Centrum Usług Płatności Elektronicznych - eService S.A., następnie jako Dyrektor Działu Kanałów Elektronicznych w Inteligo Financial Services S.A., spółce świadczącej usługi bankowości elektronicznej na rzecz banku PKO BP. Przez kolejne lata zajmował się utrzymaniem infrastruktury IT, a następnie rozwojem oprogramowania jako Dyrektor Biura w Departamencie Informatyki PKO BP. Jest ekspertem w zarządzaniu złożonymi projektami integracyjnymi w obszarze cyfrowych kanałów komunikacji, przetwarzaniu danych i bezpieczeństwie. Posiada również doświadczenie w zakresie wytwarzania oprogramowania, zarządzania złożonymi systemami transakcyjnymi o wysokiej dostępności, optymalizacją kosztów IT oraz budowaniem wysokowydajnych zespołów eksperckich. Były członek zarządu odpowiedzialny za technologię w firmie Aplikacje Krytyczne, dostawcy oprogramowania dla Ministerstwa Finansów. Obecnie dyrektor IT w PGNiG SA.
Image

Krzysztof Dyki

Prezes ComCERT S.A.
President of the Management Board ComCERT SA

Specjalista z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa oprogramowania oraz inżynierii wstecznej. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie cyberbezpieczeństwa, zagadnień klasy przedsiębiorstwa, praw autorskich i analizy kryminalnej w informatyce. Samodzielnie realizował zagraniczne projekty komercyjne związane z dekompilacją i inżynierią wsteczną oprogramowania oraz baz danych. Autor analiz oraz testów zabezpieczeń sprzętowych i programowych zlecanych przez ich producentów. Autor publikacji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oprogramowania, cyberbezpieczeństwa i problematyki licencyjnej oprogramowania. Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego najwyższą klauzulą ochrony informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi. W latach 2016-2017 współtwórca i Członek Zarządu spółki Aplikacje Krytyczne należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej analityczne systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w działalności karno-skarbowej. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za realizację i wdrożenie projektów e-Składka, e-Akta oraz e-ZLA. Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód - będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia.
Image

Jarosław Zarychta

Cloud Business Development Manager, Google Cloud

Pasjonat nowoczesnych technologii ICT mających zastosowanie w biznesie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał 14 lat temu tworząc aplikacje dla sektora finansowego, samorządowego i telekomunikacyjnego, a w kolejnych latach uczestnicząc w licznych projektach dla branży energetycznej, w tym modernizacji i rozwoju Systemu Informatycznego Rynku Energii. Od 7 lat zajmuje się rozwojem biznesu w największych spółkach IT oferujących swoje usługi chmurowe do segmentu Enterprise w Polsce. Autor wielu koncepcji produktowych, modeli biznesowych i publikacji prasowych. W firmie Google Poland pełni rolę Menedżera Rozwoju Rynku i jest odpowiedzialny za kreacje i sprzedaż koncepcji wykorzystania chmury obliczeniowej Google Cloud w biznesie enterprise. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany Project Manager. Prywatnie pasjonat gór i sportów wodnych.

Passionate about modern ICT technologies applied in business. He gained his first professional experience in 2005, creating applications for the financial, local government and telecommunications sectors. In the following years, participated in numerous projects for the energy industry, including modernization and development of the Energy Market Information System. Since 2015, he has been involved in business development in the largest IT companies offering their cloud services to the enterprise sector in Poland. Author of numerous product concepts, business models and press releases. At Google Poland, he serves as Market Development Manager and is responsible for the creation and sale of the concept of using Google Cloud Computing in the enterprise business. Graduate of the Wrocław University of Science and Technology, WSB University and the University of Wrocław, certified Project Manager. Privately, a fan of hiking and water sports.
Image

Wojciech Zajchowski

Architekt Rozwiązań, NTT
Solutions Architect, NTT

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Teleinformatyka. Swoją karierę rozpoczynał jako inżynier sieciowy skupiający się na rozległych sieciach WAN będących podstawą działania Internetu. Bezpośrednio współpracował z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Europie. W NTT odpowiedzialny za sektor szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa i prowadzący projekty dla klientów z Polski i z zagranicy. Swoją uwagę szczególnie poświęca zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem sieci przemysłowych. Prywatnie fan podcastów i narciarz amator.
Image

Karol Wróbel

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, EXATEL S.A.
Director of the Cybersecurity Department, EXATEL S.A.

Związany z EXATEL od 2018 roku menadżer i praktyk w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, wdrożeń i utrzymania. Posiada doświadczenie merytoryczne jako szef działów cyberbezpieczeństwa, lider zespołów R&D, programista, administrator systemów i sieci, architekt rozwiązań cyberbezpieczeństwa, inżynier presales, postsales i wykładowca. Przez ostatnią dekadę kompetencje techniczne łączył z komponentem miękkim, projektując nowe produkty i usługi, jak również wspierając rozwój biznesu.
Image

Piotr Banaszewski

Software Sales Executive, Micro Focus

Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Na rynku IT obecny od ponad 20 lat. Doświadczenie zbierał w międzynarodowych firmach dostarczających rozwiązania IT i bezpieczeństwa informatycznego do największych firm i organizacji w Polsce. Od 2019 roku w Micro Focus jest odpowiedzialny za współpracę z kluczowymi Klientami z sektora publicznego, gazowego, paliwowego, energetycznego, bankowo-finansowego i farmaceutycznego. Szczęśliwy ojciec czterech córek, właściciel dwóch kotów i bardzo dużego psa.
Image

Jacek Bujanowski

Dyrektor Sprzedaży, Prometheus
Sales Director, Prometheus

Jacek Bujanowski jest doświadczonym liderem sprzedaży, od ponad 20 lat  kieruje zespołami wprowadzając na rynek produkty sektora nowych technologii. Z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach (Alcatel, Cisco Systems, Lucent Technologies) obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju spółki Prometheus SA, polskiego producenta innowacyjnego Bezzałogowego Statku Powietrznego - hybrydowego drona PROMETHEUS UAV (R).
Image

Sebastian Pelowski

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PGNiG SA
Chief Information Security Officer in Polish Oil and Gas Company

Sebastian Pelowski jest Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Kieruje tam zespołem zajmującym się cyberbezpieczeństwem. Sebastian spędził ponad 15 lat pracując jako architekt bezpieczeństwa, administrator ICT, programista. W tym czasie uzyskał akredytacje branżowe wraz z tytułem mgr inż. w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Sebastian Pelowski is the Chief Information Security Officer in Polish Oil and Gas Company. There, he leads a security team. Sebastian has spent 15+ years working as a security architect, ICT administrator, programmer. In the process he acquired some industry accreditations along with a M.Sc. in Secure Computing Systems.
Image

Sebastian Pelowski

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PGNiG SA
Chief Information Security Officer in Polish Oil and Gas Company

Sebastian Pelowski jest Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Kieruje tam zespołem zajmującym się cyberbezpieczeństwem. Sebastian spędził ponad 15 lat pracując jako architekt bezpieczeństwa, administrator ICT, programista. W tym czasie uzyskał akredytacje branżowe wraz z tytułem mgr inż. w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Sebastian Pelowski is the Chief Information Security Officer in Polish Oil and Gas Company. There, he leads a security team. Sebastian has spent 15+ years working as a security architect, ICT administrator, programmer. In the process he acquired some industry accreditations along with a M.Sc. in Secure Computing Systems.
Image

Małgorzata Banasik

radca prawny, partner zarządzający, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.
Legal Counsel, Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.

Attorney-at-law with many years of experience in providing legal services to the largest Polish companies operating in the energy, heating and gas sectors. Also supported companies from the chemical, new technologies, IT and telecommunications sectors. Participates in international energy and infrastructure projects. Competently involved in legislative processes, including the implementation of EU regulations in Poland. Co-founder of the free gas market. Represents energy law companies before the President of the Energy Regulatory Office (ERO). Co-creates documents regulating ongoing activities of energy companies, including those relating to LNG regasification services at the terminal in Świnoujście, using her experience and technical knowledge. Supports clients in capital transactions, mergers and acquisitions, transformations and restructuring. Currently, involved in creating new investment opportunities in the public-private partnership (PPP) formula, including institutional PPP. Her strong position and activity on the legal market are based on experience in providing corporate services to companies listed on stock-exchange and state-owned companies, as well as many years of experience in investment, construction and infrastructure processes. Participated in many implementation projects in the IT sector, including SAP systems, also for telecommunications companies. Conducts trainings and actively participates in conferences related to the gas market, heating sector and waste management. In years 2019-2021, she was recommended in the THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources ranking.
Image

Adam Wawrzynowicz

radca prawny, Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa
Attorney-at-law, Wawrzynowicz and Partners limited partnership

Ekspert rynku energii i gazu. Prawnik regulacyjny, specjalizujący się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym, w tym w szczególności na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej. Zapewniał wsparcie regulacyjne i prawne w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy  z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego  – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki energetyczne w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych. Od wielu lat zaangażowany we wsparcie regulacyjne  i prawne na rzecz stowarzyszeń i organizacji branżowych, w tym w szczególności na rzecz Izby Gospodarczej Gazownictwa. Współautor Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca w branży gazowniczej. Od marca 2022 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Redaktor naczelny czasopisma dedykowanego regulacjom na rynku energii ENERGIA.EDU.PL (ISSN 2719-4140) oraz czasopisma poświęconego tematyce zamówień sektorowych
– ZAMOWIENIA.ORG.PL (ISSN 2544-1825).

Energy and gas market expert, regulatory lawyer. He specialises in providing legal assistance to companies operating in the energy and telecommunications market, including companies operating in the gas, electricity and heating sectors. He has provided regulatory and legal suport as part of projects concerning, inter alia, mandatory gas reserves, the security of natural gas supplies to Poland, and a support system for the LNG Terminal in Świnoujście. He supervised the legal advice related to the development of draft primary regulations for activities in the storage and distribution of natural gas sectors
– Regulations for the Provision of Storage Services and Instructions for Movement and Exploitation in the Distribution Network. He has represented key energy companies in concession award proceedings, tariff proceedings, and proceedings for the designation of gas system operators. For many years, he has been involved in regulatory and legal support for industry associations and organizations, in particular for the Chamber of the Natural Gas Industry (IGG). Co-author of the Code of Good Practice in Investor-Contractor Relations in the Gas Industry. From March 2022, President of the Arbitration Court at the Chamber of the Natural Gas Industry. Editor-in-chief of the magazine dedicated to regulations on the energy market ENERGIA.EDU.PL (ISSN 2719-4140) and the magazine devoted to sector procurement - ZAMOWIENIA.ORG.PL (ISSN
2544-1825).
Image

dr hab. Jakub Pokrzywniak

radca prawny, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
legal counsel, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Jest ekspertem w dziedzinie prawa energetycznego. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego (zarówno  o charakterze naukowym, jak i popularyzatorskim). Realizował dziesiątki projektów dla wiodących firm sektora energetycznego. Był wielokrotnie angażowany w prace legislacyjne związane z kluczowymi dla sektora energetycznego regulacjami. Obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitował się na podstawie monografii o umowie o przyłączenie do sieci energetycznej.

Partner at WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr law firm, an expert in energy law. Jakub advises clients on issues related to energy law, and represents them in court proceedings and before public administration bodies. He has authored numerous scientific and informational publications on energy law. Jakub has carried out dozens of projects for leading companies in the energy sector. He has been repeatedly involved in legislative works on key regulations for the energy sector. He defended his PhD thesis in liability law at Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and Administration. Jakub earned his post-doctoral degree on the basis of a monograph on the connection agreement.
Image

Tom Earl

Chief Commercial Officer, VG LNG Marketing, LLC

Tom Earl is the Chief Commercial Officer of VG LNG Marketing, LLC. Tom previously served as Vice President at the international oil company Total, focusing on the development of its global LNG business. After graduating from City University in London with a degree in Engineering, Tom joined Total’s newly formed gas marketing and trading team in 1998. After various responsibilities within the trading division of the newly combined Total, Elf and Petrofina operations, he managed the natural gas option desk and gas trading desk. Tom successfully led significant commercial negotiations on long-term gas and LNG contracts in countries such as Russia, Norway and Qatar. In 2006, Tom was appointed Head of Electricity Trading at Total where he led a significant expansion into newly opened power markets across Europe. In 2011, Tom moved to Houston, where he was appointed as head of Total’s North America commodity trading business, including its LNG, gas, power, coal, petcoke and LPG operations. Tom also represented Total in its US LNG liquefaction transactions from 2012 to 2015. In 2015, Tom was appointed Vice President of Development for Total’s global LNG activities. Tom led Total’s most recent and highly regarded global expansion into new LNG markets. This work has included innovative new LNG terminal projects and new downstream asset transactions across the world.
Image

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny Portalu BiznesAlert.pl
The BiznesAlert.pl editor-in-chief

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analityk rynku energii od 2009 roku. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.

Graduate of the Jagiellonian University. Market analyst of the energy from 2009. The BiznesAlert.pl editor-in-chief. Author of journalistic and scientific publications.
Image

Marcin Roszkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca biznesalert.pl
President of the Jagiellonian Institute, publisher of biznesalert.pl

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999–2003 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 2001–2002 pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządu studenckiego SGH, a od 2001 do 2003 należał do senatu uczelni. Jest absolwentem stypendium fundacji Phoenix, University of Notre Dame w USA. W latach 2004–2013 asystent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także wykładowca w Collegium Civitas. Był pierwszym rzecznikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2003 roku pracował w zespole przygotowującym i realizującym koncepcję budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po otwarciu Muzeum pełnił funkcję rzecznika Muzeum oraz kierownika działu Informacji i Promocji. W latach 2005–2006 sprawował funkcję rzecznika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Od 2006 do 2008 był wicedyrektorem Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 został doradcą Ministra Sportu i Turystyki odpowiedzialnym za koordynacje działań marketingu i komunikacji społecznej na rzecz UEFA-Euro 2012, od 2009 do 2010 pozostawał dyrektorem Departamentu Komunikacji i Promocji w Narodowym Banku Polskim. Został prezesem Instytutu Jagiellońskiego, organizacji non-profit zajmującej się promowaniem myśli wolnorynkowej oraz specjalistycznymi analizami dla biznesu. Objął funkcję prezesa spółki deweloperskiej, która zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej. Współzałożyciel BiznesAlert.pl
– serwisu internetowego poświęconego rynkowi opinii o energetyce i infrastrukturze. BiznesAlert.pl w 2014 roku został uhonorowany nagrodą Dragon’s Claw, przyznawaną przez miesięcznik Polish Market.
Image

Jakub Wiech

Zastępca Redaktora Naczelnego Energetyka 24
Deputy Editor-in-Chief of the Energetyka 24

Jakub Wiech - prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura oraz nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz  „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.
Image

Janusz Pietruszyński

Redaktor Naczelny portalu CIRE.pl
Editor-in-Chief of CIRE.pl

Redaktor Naczelny portalu cire.pl. Komentator i publicysta gospodarczy. Gospodarz wideo rozmów z najważniejszymi uczestnikami rynku z sektora energetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego i paliwowego w popularnym cyklu Cire Cafe.
Image

dr hab. inż. Andrzej Barczyński

Andrzej Barczyński: dr hab. inż. mechanik-energetyk, absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na Politechnice Śląskiej w dziedzinie energetyki gazowej, habilitację uzyskał na Politechnice Poznańskiej.  Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, dozorowe energetyczne w zakresie sieci i instalacji gazowej i energetyki gazowej. Jest rzeczoznawcą i weryfikatorem w zakresie technologii gazowniczych w SITPNiG - NOT. Ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne oraz dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. W przemyśle gazowniczym (w Grupie Kapitałowej PGNiG) pracował ponad 42 lata, uczestnicząc przy projektowaniu, budowie i eksploatacji różnych obiektów gazowniczych oraz na kopalniach gazu i ropy, takich jak: gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne, stacje redukcyjne, układy pomiarowe, nawanialnie, mieszalnie gazu, stacje regazyfikacji LNG, tłocznie i magazyny gazu, instalacje odazotowania i odhelowania gazu, kotłownie, użytkowanie gazu, instalacje i przybory gazowe, urządzenia energetyczne zasilane gazem (kogeneracja, trigeneracja, klimatyzacja, wykorzystanie ciepła odpadowego) oraz zagadnienia związane z rynkiem gazu, efektywnością przyłączania odbiorów oraz ochroną środowiska naturalnego, zajmując różne stanowiska począwszy od specjalisty technicznego, kierownika oraz dyrektora Zakładu Dystrybucji Gazu w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa. Odbył staże zagraniczne: we Francji (Gaz Natural Liquide), Holandii (Transport and Distribution of Natural Gas), Niemczech (Poliethylen) i d. ZSRR (Газокомпрессорной станции), Włoszech (Reduction stations), USA (firma Williamson: urządzenia do prac na czynnych gazociągach). W latach 2001-2003 był przedstawicielem PZiTS-u w Międzynarodowej Unii Przemysłu Gazowniczego. Był członkiem Sądu Konkursowego Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich „INSTALACJE”, na Międzynarodowych Targach  GAZ-EXPO w Bydgoszczy (Nagroda Łuczniczka) oraz  Międzynarodowych Targach Techniki Gazowniczej „EXPO-GAS” w Kielcach. Konsultant wielu prac wdrożeniowych dla branży gazowniczej, ekspert m.in.  przy projektowaniu tłoczni gazu na gazociągu Jamal, Magazynu Gazu w Mogilnie i Wierzchowicach. Członek Komisji Normalizacyjnych przy PKN, Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne powołany przez Prezesa URE, Zespołu Konsultacyjnego przy IGG oraz wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w PIIB. Aktywnie działa w SITPNIG-NOT (obecnie jest wiceprezesem Oddziału Poznańskiego). Członek Komisji egzaminacyjnej dla rzeczoznawców ds. opiniowania projektów w zakresie bhp i ergonomii powołany przez Głównego Inspektora Pracy od listopada 2019 r.  Autor lub współautor czterech patentów, wielu projektów racjonalizatorskich, prac wdrożeniowych oraz  ekspertyz. Recenzent artykułów technicznych w czasopismach: „Nafta-Gaz” oraz  „Wiadomościach Naftowe i Gazownicze”, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”. Jest autorem lub współautorem ponad 120 artykułów publikowanych w różnych czasopismach technicznych, kilkunastu  książek monograficznych. Organizator oraz przewodniczący lub członek Komitetów Naukowych  na wielu konferencjach, sympozjach  naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Na konferencjach i sympozjach o charakterze międzynarodowym, krajowym i regionalnym wygłosił ponad 230 referatów z zakresu gazownictwa. Prowadzi lub prowadził wykłady na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych na  Politechnice Poznańskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Wrocławskiej, AGH w Krakowie oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Promotor lub recenzent wielu prac: magisterskich i inżynierskich na studiach dziennych i zaocznych (około 45) i podyplomowych oraz recenzent rozprawy doktorskiej. Obecnie jest na emeryturze i prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Doradztwo
GAZ - ENERGIA oraz jest wykładowcą akademickim.
Image
Image
Image
Image
  GALERIA
     
  VIDEO
     
  ARCHIWUM
Image
Image
Image
© 2023 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM