Image
ORLEN
Image
Image

AGENDA AND TOPICS

Pobierz pdf

(in Adobe Acrobat)

12.05.2024 / NIEDZIELA
MAY 12, 2024 / SUNDAY

15:00

Otwarcie biura konferencji
Conference office opens

21:00

Koncert: Ania Rusowicz (Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)
Concert: Ania Rusowicz (Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)

19:00-23:00

Kolacja (restauracja Hotel Vienna House Amber Baltic)
Dinner (Vienna House Amber Baltic  Hotel restaurant)

Dzień I / 13.05.2024 / PONIEDZIAŁEK
DAY I / MAY 13, 2024 / MONDAY

07:00-10:00

Śniadanie
Breakfast

10:00-11:00

Inauguracja Obrad / Conference opening (Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic) 

MODERATOR:
Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl / Editor-in-Chief of BiznesAlert.pl

Powitanie i otwarcie obrad przez Organizatora Konferencji Krzysztofa Mastylaka, Studio 4u / Welcome and opening of the session by Conference Organizer Krzysztof Mastylak, Studio 4u

Wystąpienia inauguracyjne / Keynote speeches 

Paulina Hennig-Kloska, Minister, Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Minister, Ministry of Climate and Environment 
Maciej Bando, Minister Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Minister Plenipotentiary of the Government for Strategic Energy Infrastructure, Ministry of Climate and Environment
Dominik P. Jankowski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zastępca Stałego Przedstawiciela, Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO / Ministry of Foreign Affairs, Deputy Permanent Representative, Permanent Representation of the Republic of Poland to NATO
Piotr Kuś, Dyrektor Generalny, ENTSOG / Director General, ENTSOG 
Sławomir Hinc, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. / President of Management Board, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

11.00-12:10

PANEL I
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie transformacji.
Energy Security During the Transition Period

MODERATOR: Jakub Wiech, Redaktor Naczelny, Energetyka24 / Editor-in-Chief, Energetyka24

UCZESTNICY / PANELISTS:
Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej / Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure
Dominik P. Jankowski, Zastępca Stałego Przedstawiciela, Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO / Deputy Permanent Representative, Permanent Representation of the Republic of Poland to NATO
Piotr Kuś, Dyrektor Generalny, ENTSOG / Director General, ENTSOG 

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Najnowsza Strategia UE REPowerUE jednoznacznie wskazała, że główne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy wynikało z nadmiernego uzależnienia od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, w tym przede wszystkim od importu gazu ziemnego. W gronie znamienitych gości będziemy diagnozować stan bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy po doświadczeniach ostatniego kryzysu energetycznego. Jednym z celów debaty będzie uzyskanie oceny aktualnych i perspektywicznych zagrożeń wypływających z utrzymujących się napięć geopolitycznych oraz ich wpływu na globalny handel i transport gazu ziemnego. W tym kontekście poprosimy uczestników dyskusji o ich opinie m.in. na temat kondycji europejsko--amerykańskiej współpracy gazowej, jako jednego z filarów bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy także szukać odpowiedzi na pytanie jak pogodzić wysiłek na rzecz utrzymania bezpieczeństwa z realizacją agendy klimatycznej. Dyskusja obejmie więc problem ustalenia właściwej hierarchii priorytetów w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
i gazowniczą. 
The latest EU REPowerUE Strategy clearly indicates that the main threat to Europe's energy security stems from overdependence on Russian energy supplies, primarily natural gas imports. Together with our distinguished guests, we will assess the state of energy security in Poland and Europe following the recent energy crisis. The debate is designed to provide an assessment of current and future threats arising from persistent geopolitical tensions and their impact on global trade and transportation of natural gas. In this context, we will solicit opinions about the condition of European-American gas cooperation, seen as a pillar of energy security. Additionally, we will seek answers to the question of how to reconcile efforts to maintain security while implementing the climate agenda. The discussion will thus address the challenge of establishing the right hierarchy of priorities for investment in power and gas infrastructure.

12:10-13:30

PANEL II
Paliwa gazowe w aktualnej strategii energetycznej Polski.
Gas fuels in Poland's current energy strategy

Panel pod patronatem ORLEN S.A., ORLEN S.A. Oddział Centralny PGNiG w Warszawie / Patronage of ORLEN S.A., ORLEN S.A. PGNiG Central Branch in Warsaw

MODERATOR: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl / Editor-in-Chief of BiznesAlert.pl

UCZESTNICY /  PANELISTS:
Sławomir Hinc, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. / President of Management Board, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.
Paweł Chałupka, Prezes Zarządu, G.EN. Operator sp. z o.o. / President of Board, G.EN. Operator sp. z o.o.
Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie / President of Management Board, Polish District Heating Chamber of Commerce
Małgorzata Banasik, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego oraz Partner Zarządzający w Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. P./ Member of the Board of the Association of Energy Law Lawyers, Managing Partner at Banasik Wozniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
Paweł Augustyn, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Vice President, National Fund for Environmental Protection and Water Management
Adam Czyżewski, Główny Ekonomista ORLEN S.A. / Chief Economist at ORLEN S.A.
Andrzej Bondyra, Wiceprezes Agencji Rynku Energii S.A. / Vice President, The Energy Market Agency S.A.

ZAGADNIENIA / TOPICS:
W przyjętej w 2021 roku Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. gaz ziemny został uznany za paliwo pomostowe w procesie transformacji krajowej energetyki. Czy po doświadczeniach niedawnego kryzysu gazowego oraz w warunkach coraz ambitniejszej polityki klimatycznej UE gaz ziemny to właściwy wybór? Nowe otwarcie w polityce krajowej stwarza natomiast okazję do refleksji nad dotychczasową strategią energetyczną i jej ewentualnej rekonstrukcji. Podczas debaty będziemy zatem chcieli poznać opinię jej uczestników na temat utrzymania bądź korekty dotychczasowej roli gazu ziemnego w rozwoju polskiej energetyki i gospodarki. Dyskutanci poproszeni zostaną także o odniesienie się do kwestii ewentualnych dalszych inwestycji w infrastrukturę przesyłową, magazynową i terminalową dla gazu ziemnego. Poruszony zostanie również problem funkcjonowania rynku gazu w kontekście stanu jego konkurencyjności oraz dalszej integracji z sąsiednimi rynkami.   
In Poland's Energy Policy until 2040, adopted in 2021, natural gas is recognized as a transitional fuel crucial for the country's energy sector transformation. However, in the light of the recent gas crisis and the increasingly ambitious EU climate policy, is natural gas still the optimal choice? The current shift in the domestic political set up presents an opportunity to reassess the existing energy strategy and consider potential revisions. Hence, during the debate, we aim to solicit participants' views on whether to maintain or revise the current role of natural gas in Poland's energy sector and economy. Moreover, we will inquire about potential future investments in transmission, storage, and terminal infrastructure for natural gas. Additionally, we will address the issue of the gas market competitiveness and its further integration with neighboring markets.

13:30-14:30

Lunch

14:30-16:00

PANEL III
Europejskie rynki gazu w dobie wstrząsów geopolitycznych i wyzwań klimatycznych
European gas markets during geopolitical upheaval and climate challenges

Panel pod patronatem Towarowej Giełdy Energii S.A. / Patronage of the Polish Power Exchange

MODERATOR: Jacek Nowakowski, Wiceprezes Zarządu, Polska Platforma LNG i bioLNG / Vice President, Polish LNG and bioLNG Platform

WPROWADZENIE / INTRODUCTORY SPEECH: Paweł Turowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Bureau

UCZESTNICY / PANELISTS:
Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A. / President of Management Board, Towarowa Giełda Energii S.A. 
Paweł Turowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Bureau
Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych / President of Management Board, Institute for Energy Studies
Dariusz Kryczka, Lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu EY Kancelaria EY Law / Leader of the EY European Green Deal Competence Center, EY Law
Ireneusz Sawicki, Prezes Zarządu, Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. / President of Management Board, Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.
Łukasz Nowakowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektów Innowacyjnych i Nowoczesnych Technologii GK, Enea S.A. / Director, Department of Innovative Projects and Modern Technologies, GK, Enea S.A.

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Głównym celem debaty będzie konfrontacja opinii i ocen odnoszących się do przyszłości europejskich rynków gazu. Europejskie gospodarki i społeczeństwa w ostatnich dwóch dekadach w coraz większym stopniu korzystały z gazu ziemnego jako powszechnie dostępnego oraz cenowo przystępnego paliwa. Zliberalizowany model rynku gwarantował natomiast konkurencję i swobodny obrót gazem ziemnym. Rozwijał się także handel transgraniczny, któremu sprzyjała rozbudowywana przy wsparciu UE infrastruktura transportowa. Kryzys gazowy z lat 2021-2022 spowodował załamanie konsumpcji i podważenie zaufania do bezpieczeństwa dostaw. Natomiast polityka klimatyczna UE w coraz bardziej zdecydowany sposób dąży do eliminacji gazu ziemnego. Uczestnicy dyskusji będą więc dzielić się refleksjami czy w takich warunkach rynki gazu  (w Polsce i Europie) oraz handel tym paliwem mają jeszcze przed sobą perspektywę rozwoju czy też będą wygaszane. W trakcie dyskusji poruszona zostanie kwestia ewentualnej dalszej rozbudowy infrastruktury transportowej i magazynowej w kontekście przyszłego zapotrzebowania rynku na  te usługi. Dyskutanci odniosą się także do tematu wzrastających obrotów handlowych LNG pomiędzy Europą i Ameryką oraz wpływu zwiększonych dostaw gazu skroplonego na stabilizację i bezpieczeństwo rynków. 
The primary objective of the debate is to engage panelists in a comprehensive discussion on the future trajectory of European gas markets. Over the past two decades, natural gas has emerged as a widely utilized and cost-effective fuel across European economies and societies. Moreover, the liberalized market model has ensured competition and unfettered trade in natural gas. Cross-border trade has flourished, facilitated by expanded transport infrastructure supported by EU investments. However, the recent gas crisis during 2021-2022 led to a sharp decline in consumption and eroded confidence in the security of gas supply. Concurrently, the EU's climate policy is increasingly advocating for the phasing out of natural gas. In this context, participants in the discussion will deliberate on whether gas markets (both in Poland and Europe) and the trade in this commodity still hold prospects for development or face decline. The conversation will also explore the potential expansion of transport and storage infrastructure to meet future market demands. Additionally, panelists will examine the growing LNG trade between Europe and America and its impact on market stabilization and security. 

16:00-17:30

PANEL IV
CYBERGAZTERM:
Cyberbezpieczeństwo w kontekście trwających konfliktów zbrojnych
/ Cyber security in the context of current armed conflicts
Wdrażanie narzędzi i procesów cyfrowych w przedsiębiorstwach naftowo-gazowych
/ Implementing digital tools and processes in oil and gas companies
Rola sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym
/ The role of artificial intelligence in the decision-making process

Panel pod Patronatem EXATEL SA / Patronage of EXATEL SA

MODERATOR: dr inż. Andrzej Bartosiewicz, VP Executive CISO4U, Prezes CISO Poland/VP Executive CISO4U, President of CISO Poland

WPROWADZENIE / INTRODUCTORY SPEECH
Jak praktycznie wdrożyć NIS2 w sektorze energetycznym / Practical implementation of NIS2 in the energy sector 
Przedstawienie wniosków z raportu EY: „NIS2 dla sektora energetyki w Polsce” / Conclusions from the EY report: "NIS2 for the Polish energy sector"
Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY, adwokat, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law / Partner at EY, lawyer, Leader of the Intellectual Property, Technology, and Personal Data Team at EY Law

UCZESTNICY / PANELISTS:
Karol Wróbel, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, EXATEL S.A. / Director of the Cyber Security Department, EXATEL S.A.
Łukasz Pachocki, Architekt Rozwiązań Bezpieczeństwa, Atende S.A. / Security Solutions Architect, Atende S.A.
Maciej Gospodarek, OT Systems Engineer, Fortinet Lnc / OT Systems Engineer, Fortinet Lnc.
Jacek Zieliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. / Deputy Director of the Safety Department, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY, adwokat, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law / Partner at EY, lawyer, Leader of the Intellectual Property, Technology, and Personal Data Team at EY Law

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Przedstawiciele polskich firm energetycznych odniosą się do wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa stojących przed całym sektorem. Uczestnicy zastanowią się, jakie czynniki wpływają na pojawiające się wyzwania - czy są to rosnące w siłę grupy cyberprzestępców (APT), wojna w Ukrainie i zintensyfikowane cyberataki na infrastrukturę energetyczną, a może tzw. "sztorm legislacyjny" Unii Europejskiej, którego kumulacją będzie rok 2025. Dostawcy rozwiązań cyberbezpieczeństwa opowiedzą jak adresować takie wyzwania legislacyjne jak NIS2, CER, CRA czy wreszcie EU Artificial Intelligence Act (Akt w sprawie Sztucznej Inteligencji). Uczestnicy panelu odniosą się też do kwestii transformacji cyfrowej całego sektora – od procesów biznesowych do produkcyjnych. Na koniec poruszona zostanie rola Sztucznej Inteligencji (AI), która stanowi poważne wyzwanie – może być z jednej strony siłą napędową biznesu, a jednocześnie stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa.  
Representatives from Polish energy companies will tackle the pressing cyber security challenges confronting the entire sector. Participants will delve into the factors influencing these emerging challenges, whether it be the escalating potency of cybercriminal groups (APTs), the ongoing conflict in Ukraine leading to escalated cyberattacks on energy infrastructure, or the looming EU "legislative storm" set to culminate in 2025. Experts in cyber security solutions will shed light on strategies to navigate legislative hurdles such as NIS2, CER, CRA, or the EU Artificial Intelligence Act. The panelists will also explore the digital transformation sweeping across the sector, encompassing everything from business processes to production. Lastly, participants to the discussion will scrutinize the pivotal role of Artificial Intelligence (AI), a tool that can serve as a business catalyst while simultaneously posing significant security risks.

19:00

Impreza plenerowa, Koncert: exMAANAM / Outdoor event, Concert: exMAANAM 
Amfiteatr Międzyzdroje (strój: nieformalny) / Amphitheater Miedzyzdroje (dress code: casual)

Dzień II / 14.05.2024 / WTOREK GREENGAZTERM
Day II / MAY 14, 2024 / Tuesday

07:00-10:00

Śniadanie / Breakfast

10.00

Otwarcie II Dnia Obrad Konferencji / Opening of the Second Day of the Conference (Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)

MODERATOR: Jacek Nowakowski, Wiceprezes Zarządu, Polska Platforma LNG i bioLNG / Vice President, Polish LNG and bioLNG Platform

10:00-11:50

PANEL V
Transformacja polskiego gazownictwa: od gazu ziemnego do biometanu
Transformation of the Polish gas industry: from natural gas to biomethane

MODERATOR: Jolanta Kamińska, Wydawca „Magazyn Biomasa” / Publisher of “Magazyn Biomasa”

WPROWADZENIE / INTRODUCTORY SPEECH: 
 
Wnioski z Raportu DISE  / Conclusions of the DISE Report
Dr inż. Agata Romanowska, Project Manager, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych / Projekt Manager, DISE Energy

Potencjał produkcyjny biometanu w Polsce oraz doświadczenia z budową pierwszej biometanowni w Polsce
Biomethane production potential in Poland and experience with the construction of the first biomethane plant in Poland
dr inż. Andrzej Lewicki,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / University of Life Sciences in Poznań

UCZESTNICY / PANELISTS:
Dr inż. Agata Romanowska, Project Manager, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych / Projekt Manager, DISE Energy
Dr Katarzyna Harpak, Poland Programme Manager, European Climate Foundation  
dr inż. Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / University of Life Sciences in Poznań
Sabine Dujacquier, Zastępca Dyrektora Generalnego, Polska Grupa Biogazowa S.A. / Deputy Director General, Polska Grupa Biogazowa S.A.
Przemysław Wilkiewicz, p.o. Dyrektora Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego / acting director of the Fuel and Infrastructure Industry Office, Bank Gospodarstwa Krajowego
Marian Żołyniak, Wiceprezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. / Vice President of Management Board, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Sławomir Piwowarski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, PGNiG Bioevolution sp.z o.o. / Director of Business Development Department, PGNiG Bioevolution sp.z o.o.
Michał Tarka, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Biometanu / CEO, Polish Biomethane Organization

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Rola biometanu w kontekście gospodarki neutralnej klimatycznie i bezpieczeństwa energetycznego / The role of biomethane in the context of a climate-neutral economy and energy security
Czy osiągniecie celu REpowerUE jest realne -35 mld m3/2030 / Is reaching the REpowerUE target realistic -35 bcm/2030
Biometan w strategii rozwoju polskiego gazownictwa i jego bezpieczeństwa / Biomethane in the development strategy of the Polish gas industry and its security
Biometan nowym impulsem w rozwoju polskiego rolnictwa / Biomethane a new impetus in the development of Polish agriculture
Optymalny model wsparcia dla produkcji biometanu / Optimal support model for biomethane production
Uwarunkowania współpracy biometanowni z sieciami gazowniczymi / Determinants of cooperation of biomethane plants with gas networks
Koncentracja czy rozproszenie produkcji biometanu / Concentrated or distributed biomethane production

11:50-12:00

PREZENTACJA / PRESENTATION
Nowoczesna platforma aplikacyjna - korzyści dla biznesu / Modern application platform - benefits for business
AI, Cloud Native - zastosowania w sektorze Utilities / AI, Cloud Native - applications in the utilities sector 
Strategia Hybrid Cloud, Multicloud, przykłady w Polsce i na świecie / Hybrid Cloud strategy, Multicloud, examples in Poland and in the world
Piotr Kordialik, Key Account Manager, Red Hat / Key Account Manager, Red Hat

12:00-13:30

PANEL VI
Program polskiej energetyki jądrowej szansą dla krajowego sektora gazowego
Polish nuclear power program as an opportunity for the domestic gas sector

Panel pod Patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departamentu Energii Jądrowej / Patronage of the Ministry of Climate and Environment, Department of Nuclear Energy


MODERATOR: Janusz Pietruszyński, Redaktor Naczelny, CIRE.pl / Editor-in-Chief, CIRE.pl

WPROWADZENIE / INTRODUCTORY SPEECH: Program specjalistycznych szkoleń jądrowych dla polskich firm / Program of specialized nuclear power training for Polish companies
Jacek Michał Zalewski, Starszy Specjalista, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Senior Specialist, Department of Nuclear Energy, Ministry of Climate and Environment

UCZESTNICY / PANELISTS:
Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Director of Nuclear Energy Department, Ministry of Climate and Environment 
Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska / Director General, Polish Chamber of Power Industry and Environmental Protection
Robert Butzke / Michał Kopertowski, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.
Marcin Tadeusiak, Prezes Zarządu, JT S.A. / President of Management Board, JT S.A.
Sławomir Sieradzki, Wiceprezes Zarządu, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. / Vice President of Management Board, REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
Cezary Pokrzywniak, Prezes Zarządu, Torpol Oil & Gas sp. z o.o. / President of Management Board, Torpol Oil & Gas sp. z o.o.

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Budowa energetyki jądrowej jest największym projektem gospodarczym współczesnej Polski. To ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne oraz organizacyjne. Realizacja tych inwestycji stwarza jednocześnie ogromne szanse dla wielu polskich przedsiębiorstw i całych branż. Uczestnicy panelu dyskusyjnego będą rozpatrywać możliwości włączenia firm obsługujących do tej pory sektor gazowy w realizację projektów atomowych w Polsce. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną m.in. kompetencje i zasoby branży gazowniczej, jakie powinny zostać wykorzystane przy budowie elektrowni atomowych. Omówione zostaną także doświadczenia oraz dobre praktyki wyniesione z realizacji wielkich projektów gazowniczych, które mogą zostać wykorzystane przy inwestycjach atomowych.
The construction of nuclear power represents the most significant economic endeavor in modern Poland, presenting immense financial, technological, and organizational challenges. However, amidst these challenges lies an array of opportunities for numerous Polish companies and industries. During the panel discussion, participants will explore the feasibility of engaging companies with expertise in the gas sector in the implementation of nuclear projects in Poland. The conversation will highlight competencies and resources within the gas industry that could be leveraged in the construction of nuclear power plants. Additionally, the discussion will delve into the experiences and best practices gleaned from the implementation of large-scale gas projects, offering valuable insights applicable to the investment in nuclear power.

13:30-14.30

Lunch

14.30-16.00

PANEL VII
Stan i perspektywy realizacji strategii wodorowych w Polsce i na świecie / Status and prospects for the implementation of hydrogen strategies in Poland and in the world

Panel pod patronatem ORLEN S.A., ORLEN S.A. Oddział Centralny PGNiG w Warszawie / Patronage of ORLEN S.A., ORLEN S.A. PGNiG Central Branch in Warsaw


Panel współorganizowany z Instytutem Energetyki - Państwowym Instytutem Badawczym / Panel co-hosted by the Institute of Power Engineering - National Research Institute

MODERATOR: Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy sp. k. / Law Firm Wawrzynowicz & Wspólnicy sp. k.

UCZESTNICY / PANELISTS:
Dominika Niewierska, Dyrektor Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, ORLEN S.A. / Director, Hydrogen Project Coordination and Settlement Department, ORLEN S.A.
prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki, Dyrektor, Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy / Director, Institute of Power Engineering – National Research Institute
Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Director of the Department of Electromobility and Hydrogen Economy, Ministry of Climate and Environment
Mariusz Konieczny, Dyrektor, OZG Wrocław, PSG / Director, OZG Wrocław, PSG 
dr hab. inż. Jacek Jaworski, Dyrektor, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy / Director, Oil and Gas Institute - National Research Institute
Jacek Wysocki, Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii, BIPRORAF sp. z o.o.  / Director of Development and Technology, BIPRORAF sp. z o.o.

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Na jakim etapie realizacji znajduje się wdrażanie polskiej strategii wodorowej? A może szykuje się jej aktualizacja? / What stage has the implementation of the Polish hydrogen strategy reached? Is an update of the strategy underway?
Aktualizacja KPEiK oraz PEP2040 w zakresie wodoru i pomostowości gazu ziemnego / Updates to the NECP and PEP2040 on hydrogen and natural gas bridging
Dekarbonizacja gazownictwa w świetle dyrektywy REDIII / Decarbonization of the gas industry in the light of the REDIII directive
W jakiej perspektywie wodór lub paliwa syntetyczne zastąpią gaz ziemny w przemyśle? / When can hydrogen or synthetic fuels replace natural gas in industry?
Planowanie rozwoju OZE w kontekście rozwoju gospodarki wodorowej / RES planning in the context of predicted hydrogen economy development 
Nowe paliwo gazowe: wodór czy paliwa syntetyczne? / New gaseous fuel: hydrogen or synthetic fuels?

16:00-17:30

PANEL VIII
Nowe narzędzia wsparcia dla dekarbonizacji gazownictwa
New tools to support gas industry decarbonization 

Panel współorganizowany z Instytutem Energetyki - Państwowym Instytutem Badawczym / Panel co-hosted by the Institute of Power Engineering - National Research Institute


MODERATOR: dr hab. inż. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB, Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego / Institute of Power Engineering - National Research Institute

UCZESTNICY / PANELISTS:
Paweł Augustyn, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Vice President, National Fund for Environmental Protection and Water Management
Agnieszka Górka, Prawnik, Uniwersytet Gdański / Lawyer, University of Gdańsk
Artur Wronkowski, Partner Zarządzający, A-RES sp. z o.o. / Managing Partner, A-RES sp. z o.o.   
Dominika Niewierska, Dyrektor Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, ORLEN S.A. / Director, Hydrogen Project Coordination and Settlement Department, ORLEN S.A.
Tomasz Tomasiak, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami w Aktywa Rozwojowe, ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA / Managing Director of Investments in Development Assets, ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Przemysław Wilkiewicz, p.o. Dyrektora Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego / acting director of the Fuel and Infrastructure Industry Office, Bank Gospodarstwa Krajowego

ZAGADNIENIA / TOPICS:
Istniejące krajowe programy wsparcia transformacji energetycznej / Existing national programs to support the energy transition 
Czy konieczne jest stworzenie strategicznego programu dla transformacji gazownictwa? / Is it necessary to create a strategic program for the transformation of the gas industry? 
Narzędzia finansowania gazów zdekarbonizowanych – biogaz, biometan, wodór / Financing tools for decarbonized gases - biogas, biomethane, and hydrogen 
Perspektywy finansowania biogazu i biometanu / Prospects for biogas and biomethane financing 
Ewolucja modeli finansowania wodoru / Evolution of hydrogen financing models

17:30-19:00

Dyskusje kuluarowe / Backstage discussions 

19:00-24:00

Bankiet / Banquet

 

Dzień III / 15.05.2024 / ŚRODA
Day III / MAY 15, 2024 / WEDNESDAY

07.00-10.00 Śniadanie / Breakfas
10.00 Wyjazd uczestników / Departure

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji / The organizer reserves the right to make changes to the Conference Agenda

Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879

COFFEE SERVICE DURING THE CONFERENCE WILL PROVIDE

PROFI COFFE