PGNiG
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Image
PGNiG

PROGRAM

Image
Oferta reklamowa w formacie Adobe Acrobat
Program w formacie Adobe Acrobat

NIEDZIELA, 29 sierpnia 2021 r.
SUNDAY, August 29th, 2021
15.00 Otwarcie biura konferencji
Conference Office open
19.00-23.00 Kolacja/Dinner (restauracja/restaurant, Hotel Vienna House Amber Baltic)
21.00 Koncert: Universe, Hotel Vienna House Amber Baltic / Concert: Universe, Vienna House Amber Baltic Hotel
sala/hall: Marco Polo (dress code: smart casual)
I DZIEŃ OBRAD PONIEDZIAŁEK, 30 sierpnia 2021 r.
DAY 1/MONDAY, August 30th, 2021 
07.00-10.00  Śniadanie
Breakfast
10.00:11.00 Inauguracja obrad 
Opening remarks
  ModeratorWojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl / Editor-in-Chief, BiznesAlert.pl
Przywitanie i otwarcie obrad przez Organizatora Konferencji Krzysztofa Mastylaka - Studio 4u
oraz Prezesa DISE Remigiusza Nowakowskiego
Welcome and opening address by Krzysztof Mastylak, Studio 4u – Conference Organizer, and Remigiusz Nowakowski, President of the of the Management Board DISE

Wystąpienia inauguracyjne:
Opening addresses:
 • Jakub Kumoch Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
  Jakub Kumoch Secretary of State in the Chancellery of the President of the Republic of Poland
 • Małgorzata Gosiewska Wicemarszałek Sejmu RP
  Małgorzata Gosiewska  Deputy Speaker of the Sejm of the Republic of Poland
 • Piotr Naimski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Mnisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
  Piotr Naimski, Secretary of State, Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure, Ministry of Funds and Regional Policy
 • Andriy Gerus Przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Energetyki, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych
  Andriy Gerus, Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Energy, Housing and Utilities Services
 • Danius Kreivys Minister Energii Republiki Litewskiej
  Danius Kreivys, Minister of Energy of the Republic of Lithuania
 • Ole Toft Ambasador Królestwa Danii w Polsce
  Ole Toft, the Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland
 • Paweł Majewski Prezes Zarządu PGNiG SA, Partner Główny Konferencji
  Paweł Majewski, President of the Management Board of PGNiG SA, Main Conference Partner
PANELE DYSKUSYJNE /DISCUSSION PANELS 
11.00-12.00 PANEL I
Szczyt gazowy Trójmorze – Ukraina.
Three Seas Initiative – Ukraine Gas Summit
  Moderator: Remigiusz Nowakowski.
Wprowadzenie / Introductory speech: Remigiusz Nowakowski Prezes Zarządu DISE / President of the Management Board DISE

Uczestnicy / Panelists:
 • Piotr Naimski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej  / Secretary of State, Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure
 • Jakub Kumoch - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP / Secretary of State in the Chancellery of the President of the Republic of Poland
 • Andriy Gerus Przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Energetyki, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych /Andriy Gerus, Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Energy, Housing and Utilities Services
 • Andriy Zhupanyn - Przewodniczący  Podkomitetu  ds. Gazu, Przesyłu i Polityki Dostaw Gazu Rady Najwyższej Ukrainy  ds. Energetyki,  Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych  / Chairperson of the Sub-committee on Gas, Gas Transportation and Gas Supply Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Energy, Housing and Utilities Services
 • Paweł Jabłoński - Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej  i bliskowschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych /Undersecretary of State for Economic Cooperation, Development and African and Middle East Policy, Ministry of Foreign Affairs
 • Dainius Kreivys - Minister Energii Republiki Litewskiej / Minister of Energy of the Republic of Lithuania
ZAGADNIENIA / DISCUSSION POINTS
 • Czy strategiczne partnerstwo energetyczne Trójmorza z Ukrainą jest możliwe?
 • Bezpieczeństwo dostaw gazu – przedmiot współpracy Trójmorza z Ukrainą.
 • Czy strategiczna współpraca Trójmorza z Ukrainą może być alternatywą dla rosyjsko-niemieckiego sojuszu gazowego?
 • Nowe źródła i kierunki dostaw gazu do regionu.
 • Jak efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę gazową dla bezpieczeństwa i rozwoju rynku w regionie?
 • Efekty reformy rynku gazu na Ukrainie dla sąsiednich rynków gazu.
 • Is the strategic energy partnership between the Three Seas Initiative and Ukraine possible?
 • Gas supply security – cooperation between the Three Seas Initiative and Ukraine.
 • Can collaboration with Ukraine within the Three Seas Initiative countervail the Russian-German Gas Alliance?
 • New sources and directions of gas supply to the region.
 • How can we use the exiting gas infrastructure to strengthen safety and ensure market development in the region?
 • The gas market reform in Ukraine and its consequences for neighboring gas markets.
12.00-13.15 PANEL II
Gaz ziemny paliwem pomostowym w transformacji energetycznej z perspektywy krajowej i regionalnej.
Natural gas as a transition fuel in energy transformation from the national and regional points of view.
  Panel pod Patronatem Partnera Głównego Konferencji PGNiG SA
The panel is under the patronage of the Main Partner of the Conference PGNiG SA

Prowadzący/ Moderator: Wojciech Jakóbik /Editor-in-Chief, BiznesAlert.pl
Wprowadzenie/Introductory speech: dr Iweta Opolska, CFA, Dyrektor, Biuro Handlu Gazem PKN ORLEN S.A. / Director, Gas Trade Office of PKN ORLEN S.A.

Uczestnicy/Panelists:
 • Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa /Undersecretary of State, Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for the State’s Raw Materials Policy
 • Remigiusz Nowakowski - Prezes Zarządu DISE/President of the Management Board of DISE
 • Paweł Majewski - Prezes Zarządu PGNiG SA /President of the Management Board of PGNiG SA
 • Tomasz Stępień - Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.  /President of the Management Board of GAZ-SYSTEM S.A.
 • Sergii Pereloma, First Deputy Head of Naftogaz Group 
 • Sergiy Makogon - Dyrektor, LLC Gas TSO of Ukraine \ CEO, LLC Gas TSO of Ukraine
 • Ole Toft - Ambasador Królestwa Danii w Polsce/ Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland
 • Prof. dr hab. inż  Konrad Świrski - Politechnika Warszawska, Prezes Zarządu Transition Technologies S.A. / Warsaw University of Technology, President of the Management Board Transition Technologies S.A.
 • Piotr Zawistowski - Prezes Zarządu TGE /President of the Management Board of TGE
ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • Transformacja energetyczna w ujęciu Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Gaz ziemny paliwem „pomostowym” według PEP 2040.
 • Rola gazu ziemnego w strategiach energetycznych państw regionu.
 • Tempo i etapy transformacji energetycznej – podejście polskie i regionalne.
 • Współpraca regionalna w zakresie transformacji energetycznej.
 • Energy transformation and the European Green Deal.
 • Natural gas as “transition” fuel according to PEP 2040.
 • The role of natural gas in energy strategies in countries of the region.
 • The rate and stages of energy transformation – Polish and regional approach.
 • Regional cooperation for energy transformation.
13.15-13.30 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Jakub Rak, Dyrektor ds. Rynku Gazu i LNG, Transition Technologies SA, Poland
/Director for Gas and LNG Market, Transition Technologies SA, Poland
Wsparcie IT dla gazownictwa oraz bezpieczeństwa energetycznego Europy w dobie „zielonej” transformacji.”
IT Support for the Gas Sector and the European Energy Security in the Era of “Green” Transition.”
13.30-14.30 PANEL III
Finansowanie inwestycji gazowych w dobie transformacji energetycznej.
Financing of investment in gas during the energy transformation.
  Moderator: Marcin Roszkowski - Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego /President of the Management Board of Jagiellonian Institute

Uczestnicy / Panelists:
 • Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Secretary of State, Government Plenipotentiary for Renewable Energy  Sources, Ministry of Climate and Environment
 • Przemysław Wacławski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG SA / Vice-President of the Management Board, Finance
 • Patryk Darowski - Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK S.A / Director of the Department of Sector Analysis and Support, BGK S.A.
 • Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW / Vice-President of the Management Board of National Environmental Fund
 • Wojciech Hann - Prezes Zarządu Bank, Ochrony Środowiska, President of the Management Board of BOŚ S.A.
 • Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju / Vice President of the Management Board of Polish Development Fund
ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • Rola Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - FST.
 • Fundusz Trójmorza.
 • Komercyjna oferta finasowania inwestycji w gazownictwie.
 • Role of the Just Transition Fund (JTF).
 • Three Seas Initiative Fund.
 • Commercial investment finance in the gas industry.
14.30-15.30 Lunch
15.30-15.45 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Dan Brouillette, President, Sempra Infrastructure Partners, Sempra LNG
Potencjalna rola LNG w globalnej transformacji energetycznej.
Potential role LNG in global Energy Transition.
15.45-16.00 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Tomasz Kamiński - Dyrektor ds. Handlowych PGNiG GAZOPROJEKT S.A. /Commercial Director PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Michał Kikta - Pełnomocnik ds. Rozwoju Biznesu PGNiG GAZOPROJEKT S.A. /Business Developement Manager PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
GAZOPROJEKT - 70 lat doświadczeń w transformacji systemu energetycznego.
GAZOPROJEKT - 70 years of experience in transforming the energy system.
16.00-17.30 PANEL IV
Efektywne wykorzystanie infrastruktury gazowniczej w procesie transformacji energetycznej.
Efficient use of gas infrastructure in the process of energy transition. 
  Moderator: dr hab. Mariusz Swora, Kancelaria Swora Legal, Law Firm Swora Legal

Uczestnicy / Panelists:
 • Olga Bielkova - dyrektor ds. rządowych i międzynarodowych, LLC Gas TSO of Ukraine /Director on Government and International Affairs, LLC Gas TSO of Ukraine
 • Małgorzata Banasik - Partner Zarządzający, Banasik Woźniak i Wspólnicy sp. p. /Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy sp. p.
 • Nemunas Biknius - Prezes Zarządu Amber Grid Litwa / President of the Management Board of Amber Grid Lithuania
 • Artur Zawartko - Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.  /Vice-President of the Management Board of GAZ-SYSTEM S.A.
 • Piotr Świecki - Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego -BUDIMEX SA / Power and Industrial Construction Manager, BUDIMEX SA
 • Sławomir Zawadzki - Prezes Zarządu PGNiG GAZOPROJEKT S.A. / President of the Management Board of PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
 • Serhiy Pereloma - Head of Storage System Operator of Ukraine (Ukrtransgaz)
 • Ireneusz Krupa - Członek Zarządu ds.rozwoju i inwestycji PSG sp. z o.o. / Member of the Management Board for development and investment in PSG sp. z o.o.
 • Grzegorz Kinelski - Członek Zarządu Veolia Energy Contracting Poland  / Member of the Management Board Veolia Energy Contracting Poland
ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS:
 • Jak planować inwestycje w infrastrukturę gazowniczą w warunkach transformacji energetycznej?
 • Nowe obszary współpracy pomiędzy operatorami infrastruktury przesyłowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną.
 • Plany i doświadczenia w zakresie usług magazynowania gazu w kontekście procesu dekarbonizacji.
 • Solidarność energetyczna – jak wykorzystać ten mechanizm dla bezpieczeństwa energetycznego i współpracy
 • w regionie.
 • Koncepcja regionalnego hubu gazowego – realny projekt czy gazowa fatamorgana?
 • How to plan investments in gas infrastructure in the conditions of energy transformation?
 • New areas of cooperation between transmission infrastructure operators in the region of Central and Eastern Europe in the context of challenges related to the energy transformation.
 • Plans and experiences in the field of gas storage services in the context of the decarbonisation process.
 • Energy solidarity - how to use this mechanism for energy security and cooperation in the region?
 • The concept of a regional gas hub - a real project or a gas mirage?
19.00 Impreza plenerowa, concert: Antologia Polskiego Rocka - Amfiteatr Międzyzdroje
/Outdoor event, concert: Polish Rock Anthology - Amphitheater Międzyzdroje
II DZIEŃ OBRAD  WTOREK 31 sierpnia 2021 r.
Day 2, TUESDAY, August 31st, 2021
07.00-10.00 Śniadanie
10.00-11.15 PANEL V
Transformacja energetyczna w kontekście paliw gazowych.
Energy transition and gas fuels.
  Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Panel organized by Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Conference Partner

Moderator: Urszula Zając - Dyrektor Departamentu Energii, PSG sp. z o.o.
/Director of Energy Department, PSG sp. z o.o.

Uczestnicy / Panelists:
 • Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa / Undersecretary of State, Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for the State’s Raw Materials Policy
 • Robert Perkowski - Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa / President of of the Management Board, IGG
 • Paweł Sałek - Doradca Prezydenta RP / Advisor to the Polish President
 • Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW / Vice-President of the Management Board, National Environmental Fund
 • Artur Warzocha - Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie / President of the Management Board, TAURON Nowe Technologie
 • Jakub Kowalski - Członek Zarządu ds. operacyjnych PSG sp. z o.o. / Member of Board for Operations, PSG sp. z o.o.
ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • Atuty gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w transformacji ciepłownictwa.
 • Bariery w zakresie dostępności podażowej i technicznej paliwa gazowego dla ciepłownictwa.
 • Rozwój infrastruktury gazowniczej w kontekście transformacji sektora ciepłowniczego.
 • Modele finansowania i instrumenty wsparcia transformacji ciepłownictwa.
 • Advantages of natural gas as a transition fuel during district heating transformation.
 • Barriers in supply and technical access of gas fuel for district heating.
 • Development of gas infrastructure in the context of district heating transformation.
 • Financing models and instruments supporting district heating transformation.
11.15-11.30 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Krzysztof Wójtowicz - Sales Team Leader, ICsec S.A.
Jak wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji w celu ochrony cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej w branży energetycznej?
How to use the possibilities of artificial intelligence to protect ICS cybersecurity in the energy sector?
11.30-11.45 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina/Mayor of Konin
Proces transformacji Wielkopolski Wschodniej - Wielkopolska Dolina Energii.
The transformation process of Eastern Greater Poland Voivodeship - Greater Poland Energy Valley.
11.45-13.00 PANEL VI
Perspektywy dla zielonych gazów w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
Prospects for green gases in Poland and international experience.
  Moderator: Jakub Wiech - Zastępca Redaktora Naczelnego Energetyka 24 /Deputy Editor-in-Chief of the Energetyka 24
Moderator: Adam Wawrzynowicz - Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy/ Law Firm Wawrzynowicz i Wspólnicy
Wprowadzenie/Introductory Speech: Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy/ Law Firm Wawrzynowicz i Wspólnicy

Uczestnicy  / Panelists:
 • Paweł Stańczak - Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Transformacji/Deputy CEO for Development and Transformation, LLC Gas TSO of Ukraine
 • Krzysztof Kochanowski - Prezes Zarządu Hydrogen Poland  /President of the Management Board, Hydrogen Poland,Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME / Vice-President of the Management Board, CEO, PIME Polish Chamber of Energy Storage and Electromobility
 • Artur Cieślik - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji PGNiG SA / Vice-President of the Management Board for Strategy and Regulation PGNiG SA
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Dach - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu /Polskie Stowarzyszenie Biometanu / University of Life Sciences in Poznań/Polish Biomethane Association
 • Dr inż. Jacek Jaworski - Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy / Oil and Gas Institute - National Research Institute
 • Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina / Mayor of Konin
 • dr hab. Jakub Pokrzywniak - Kancelaria WKB / Law Firm WKB
 • Paweł Turowski - Ekspert, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego /Expert, National Security Bureau
ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • Doświadczenia międzynarodowe w zakresie rozwoju produkcji i wykorzystania zielonych gazów.
 • Cele i założenia projektu Polskiej Strategii Wodorowej.
 • Instrumenty wsparcia dla zielonych gazów – w Polsce i na świecie.
 • Zastosowanie zielonego wodoru i biometanu w transformacji polskiej gospodarki.
 • Problem utrzymania jakości paliwa gazowego w sieci po wprowadzeniu biometanu i wodoru.
 • International experience in the development of production and use of green gases.
 • Objectives and goals of the Polish Hydrogen Strategy.
 • Support instruments for green gases - in Poland and in the world.
 • Use of “green” hydrogen and biomethan in the transformation of the Polisch economy.
 • Problem with maintaining gas quality in the network after introduction of biomethane and hydrogen.
13.15-13.30 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Marcin Krzemieniewski, Business Line Manager-Security - NTT Ltd., Polska
Incydenty cyberbezpieczeństwa okiem praktyka. 3 złote zasady, jak zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną.
Cybersecurity incidents from the perspective of a practitioner. 3 golden rules for securing critical infrastructure.
13:30-13.45 PREZENTACJA / PREZENTATION
  Paweł Śmigielski - Country Manager Poland, Stormshield
Błażej Buczyłko - Sales Manager Poland, Stormshield
Zaawansowana ochrona sieci przemysłowych oparta na rozwiązaniach Stormshield.
Advanced protection of industrial networks based on Stormshield’s solutions.
13.45-15.00 PANEL VII
Sztuczna Inteligencja w branży energetycznej w aspekcie zwiększenia efektywności procesów i podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.
Artificial Intelligence in the energy sector and enhancing the efficiency of processes and cybersecurity.
  Wprowadzenie/Introductory speech: Robert Perkowski - Wiceprezes Zarządu PGNiG SA /Vice-President of the Management Board, PGNiG SA
Moderator: Radosław Kordowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. /Deputy Director of the ICT Department, PSG

Uczestnicy/Panelists:
 • Robert Król - Dyrektor, NASK/Director, NASK
 • Krzysztof Potera - Dyrektor Oddziału Geologii I Eksploatacji PGNiG SA /Director of the Geology and Exploitation Department at PGNiG SA
 • Tomasz  Dziduch – Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Exatel S.A. 
 • Franciszek Rakowski - reprezentant ICsec
 • Marcin Krzemieniewski - Business Line Manager-Security - NTT Ltd., Polska
 • Paweł Śmigielski - Country Manager Poland, Stormshield
ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS:
 • Algorytm predykcyjny machine-learning, czy autonomiczny robot naśladujący człowieka – czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja?
 • Sztuczna inteligencja w automatyce przemysłowej opartej o IoT - Internet rzeczy.
 • Cyberbezpieczeństwo wsparte sztuczną inteligencją – nowe metody walki z cyberzagrożeniami.
 • Automatyzacja procesów biznesowych w oparciu o SI – obawa przed utratą miejsc pracy, a może nowa perspektywa rozwoju personalnego i kreowania nowych zawodów?
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach geodezyjnych i poszukiwaniu nowych złóż kopalnych.
 • Czy rozwój sztucznej inteligencji i dostarczanie coraz większych mocy obliczeniowych jest realną szansą na przyspieszenie procesu transformacji energetycznej Polski?
 • Możliwe dalsze kierunki rozwoju SI w branży energetycznej.
 • Predictive machine-learning algorithm, or autonomous human-like robot – what artificial intelligence really is?
 • Artificial intelligence in IoT-based industrial automation - Internet of Things.
 • Cybersecurity supported by artificial intelligence – new method of combating cyber threats.
 • AI-based automation of business processes – Jobs lost or new prospects for personal development and creation of new occupations?
 • AI application in geodesy analyses and prospecting for mineral deposits.
 • Is the development of artificial intelligence and delivery of new computing power a real opportunity for accelerating the Energy transition in Poland?
 • Possible further directions for AI development in the energy industry.
15.00-16.00 Lunch
16.00-18.00 Dyskusje kuluarowe /Informal discussions
19.00-24.00 Kolacja / Dinner (restauracja/restaurant, Hotel Vienna House Amber Baltic)
20.00-21.00 Kabaret / Cabaret: Czesław Jakubiec - Komik w Operze - Solo (Sala/hall: Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)
(dress code: smart casual)
ŚRODA, 1  września 2020 r.
WEDNESDAY, September 1st, 2021
07.00-10.00 Śniadanie
Breakfast 
10.00 Wyjazd uczestników
Departure
*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji. / The organizer reserves the right to change the Conference program.

*TBC

Image
Image
Image
Image
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
PROFI COFEE
https://www.facebook.com/konferencjagazterm
© 2022 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM