Image
{
ORLEN
Image
Image
Image
Image

PANELLERS AND SPEAKERS

Image

Piotr Dziadzio

Sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Secretary of State, Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for the State Raw Material Policy Ministry of Climate and Environm
ent
Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym (1992). W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii (1999). Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (2001). Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Od 2014 jest pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 2019. Od 2004 pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 do 2021 roku pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council), obecnie jest zastępcą Przewodniczącego KKNŚRN. W roku 2019 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego Geologa Kraju oraz kolejno Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Od października 2020 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pełni funkcję podsekretarza stanu - Głównego Geologa Kraju, równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa, Odznaczenia Honorowe: Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla polskiej geologii oraz odznakę zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa oraz geologii.

He is a graduate of the Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, where he earned a master's degree in geology with a specialization in stratigraphy and prospecting (1992). He received his PhD in earth science in the field geology from the Polish Geological Institute (1999). He completed his postgraduate studies in business management at the National-Louis University School of Business in Nowy Sącz (2001). He started his professional career in geology in 1992 at the Polish Academy of Sciences - Institute of Geological Sciences. In 1993-2006, he worked for PGNiG S.A. at the Geological Office Geonafta in Gorlice and at the Deposit Exploration Department of the Regional Center South in Jasło. In 2006-2011 he was the Managing Director of the company Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. in Gorlice. From 2012 to 2013, he worked for private companies in the hydrocarbon exploration and production business. Since 2014, he has been an employee of the Oil and Gas Institute - National Research Institute. Piotr Dziadzio is a longstanding member of the Scientific Association of the Oil and Gas Industry Engineers and Technicians. In 2016, he was elected the Secretary General of the organization, a position he held until 31 July 2019. From 2004 until 31 July, he also served as the editor-in-chief of the Oil and Gas News journal. From 2016 to 2021 he was the secretary of the Polish National Committee of the World Petroleum Council, currently he is the deputy chairman of the PNC WPC. Since 2016, he has also been the Secretary of the Polish National Committee of the World Petroleum Council. In 2019, he was appointed the secretary of state at the Ministry of Environment - the Chief National Geologist and then the Chief National Geologist and Secretary of State at the Ministry of Climate. Since October 2020, at the Ministry of Climate and Environment, he has served as the undersecretary of state - the Chief National Geologist and at the same time he is the Government Plenipotentiary for the State Raw Material Policy. He is the author of many scientific publications, studies, designs, and geological documentations. He holds the rank of the General Director of Mining, the Honorary Distinctions of Merit for Mining in the Republic of Poland, Merit for Polish Geology which he received for his work for the Polish mining industry and geology and the Badge of Merit for the Oil and Gas Industry.
Image

Inga Žilienė

Wiceminister Energii Litwy
Vice-Minister of Energy of the Republic of Lithuania
Education: 2006-2008 Vilnius University, Master of Management and Business Administration 1988-1993 Vilnius University, Master of Applied Mathematics. Work experience: January 2021 Vice-Minister of Energy of the Republic of Lithuania; 2019-2021Chair of the National Energy Regulatory Council; 2015-2019 Chair of the National Control Commission for Prices and Energy; 2013 Acting Deputy Director of the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania; 2007-2012 Director and Deputy Director of the Strategy Department of the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania; 2001-2007 Head and Deputy Head of the Strategic Planning Division of the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania;1998-2000 Chief Specialist of the Corporate Coordination and Service Quality Division of the Communications Department of the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania; 1994-1998 Adviser on the EU Integration and Chief Specialist of the Ministry of Communications and IT of the Republic of Lithuania;1993-1994 IT Specialist at Fabijoniškės Neighbourhood.
Image

Mateusz Berger

Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Secretary of State, Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad 5 lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego. Od maja 2017 roku do grudnia 2019 był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a od grudnia 2019 r. członkiem Zarządu ARP S.A. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.
Image

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce
Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland
Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Jest żonaty I jest ojcem dwojga synów.

Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland. Diplomat and government administration worker specializing in European Affairs. Completed his master's in law at the University of Copenhagen. Since 1994 associated with the Ministry of Foreign Affairs he held positions in the Middle East and Northern Africa Department, the European Policy Department and as Head of the Executive Secretariat. In 2001, he became the European policy advisor at the Prime Minister's Office. Three times he was posted at the Permanent Representation of Denmark to the European Union in Brussels: in 1998 as the Secretary of Embassy, in 2004 as the Counselor, and in 2013 as the Deputy Permanent Representative. In 2015 he was appointed as the Under-Secretary for Resources and Operations at the Ministry of Foreign Affairs. In 2017 he became the Director of Fisheries at the Ministry of Foreign Affairs and later moved to the Ministry of Environment and Food. He is married and has two sons.
Image

Constantin Borosan

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Republiki Mołdawii
Secretary of State, Ministry of Energy of the Republic of Moldova
Constantin Borosan is a State Secretary in the field of Energy, with a strong academic background in energy systems and technologies. He has been a key figure in driving forward Moldova's energy security. As Director Executive of the National Energy Council, he has played an important role in shaping national energy policy. He is also a scientific researcher at the Institute of Energy, where he works on energy efficiency and renewable energy sources. Constantin Borosan is fluent in Romanian, Russian, and English. His expertise and dedication to the promotion of sustainable energy make him a valuable asset to any international forum.
Image

Gabriel Gorbačevski

Radca ds. energetyki Litwy w Polsce
Energy Attaché of Lithuania to Poland
Gabriel Gorbačevski koordynuje politykę energetyczną pomiędzy Polską a Litwą jako radca ds. energetyki Litwy w Polsce. Do jego obowiązków należy zapewnienie realizacji polsko-litewskich strategicznych projektów energetycznych, takich jak synchronizacja państw bałtyckich z europejskimi sieciami przesyłowymi, GIPL, Harmony Link. Doświadczenie zdobywał także w spółkach branży energetycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odpowiednio na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz globalny biznes, finanse i zarządzanie. Studiował na wymianie na Uniwersytecie w Ljubljanie.
Image

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 
Member of the Management Board for Strategy and Sustainable Development, PKN Orlen S.A.


Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek. Od 9 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu PGNiG. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m3 gazu rocznie. Nadzorowała proces połączenia PGNiG z PKN ORLEN, który doprowadziła do finalizacji zgodnie  z przyjętym harmonogramem. Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG, PKN ORLEN i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji. Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA, spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN. Z PKN ORLEN związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”. 

Iwona Waksmundzka-Olejniczak has been a Member of the PKN ORLEN Management Board since November 3rd 2022. She has many years’ experience in managing large teams and corporate structures, particularly in the oil and gas, energy and banking sectors. She has an in-depth knowledge of capital and financial markets, corporate governance, large project management, and corporate strategy development and implementation. Since April 9th 2022, she has been Chairman of the Board of Management of PGNiG. Thanks to their efforts, PGNiG has signed a number of contracts with gas suppliers in the Norwegian continental shelf, including a long-term contract with Equinor for the purchase of 2. 4 billion cubic metres. Gas per year. She supervised the merger process between PGNiG and PKN ORLEN, which led to completion according to the agreed timetable. The process was conducted with due regard for the interests of all stakeholders and in full dialogue with the company, resulting in the signing of an agreement between PGNiG, PKN ORLEN and the trade unions in PGNiG confirming the rights of the company’s employees after the merger. From July 16th 2021 to April 8th 2022 she served as President of the Management Board of ENERGA S.A., an ORLEN Group company. She supervised the entire Energa Group and its key strategic projects. She coordinated the implementation of the Energa Group’s new strategy, with a special focus on energy transition goals and integration with the ORLEN Group. She has been associated with PKN ORLEN since February 2018, first serving as Head of the Investor Relations Office and from February 2019 as Executive Director of Strategy, Innovation and Investor Relations responsible for the development and implementation of PKN ORLEN’s strategy, decarbonisation strategy, hydrogen strategy and supervision of strategic projects across the Group. She was the author of the first private investor loyalty program “ORLEN w portfelu” on the Polish capital market.
Image

Robert Perkowski 

Członek Zarządu ds. Wydobycia, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 
Member of the Management Board for Upstream, PKN Orlen S.A.
Robert Perkowski jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw. Od 18 marca 2019 roku Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Z kolei  w latach 2006-2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne. Robert Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza, Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ, Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNIG Gaz TUW.

Robert Perkowski has been a Member of the PKN ORLEN Management Board since November 3rd 2022. Robert Perkowski conducted Ph.D. in Economics at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. He is a graduate of the Faculty of Marketing and Management as well as the Faculty of Finance and Banking at the Independent University of Business and Public Administration in Warsaw. He also completed a post-graduate course in Management Analytics at ORGMASZ Institute of Industry Organisation and Management. His research articles concern subjects of virtual enterprises and digital technologies.From March 18 2019, Vice President of the Management Board for Operations at PGNiG.Economist with managerial experience obtained from years of working in government institutions and state-owned enterprises. Between May 2019 and April 2020, he held the position of Member of Board of Directors at PGNiG Upstream Norway AS. In 2019 he was the Member of Supervisory Board at INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. In turn, in the years 2006-2018 he held the office of the Mayor of the City of Ząbki, and from 2017 he was the President of the Management Board of the Polish Self-Government Association. Previously, since 2002, he had been working at the Ministry of Justice, where he had handled financial plans for the Prison Service’ salaries and wages. Mr Perkowski holds other functions such as: Chairman of Supervisory Board at Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Member of Supervisory Board at EuRoPol GAZ S.A., Chief Executive Officer at Chamber of the Natural Gas Industry, Chairman of Supervisory Board at Polski Gaz TUW.
Image

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
President of URE
Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.). Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i rozwoju. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym. W 2013  r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki. Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku. W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.

Doctor of Technical Sciences in the field of electrical power engineering and energy economics. He has associated his career with the energy sector from the very beginning. At the Energy Regulatory Office since 2004, recently - since 2014 - as the deputy director of the Department of Market Development and Consumer Issues. Civil servant official (since 2007). Rafał Gawin has experience in supervising energy companies, particularly in the field of financial reporting and audit as well as investment and development. He has wide experience in international cooperation. Rafał Gawin was an expert of the European Commission for the TAIEX programmes and twin-project in Ukraine, related to the functioning of the electricity market, security of energy supply, the balancing market and congestion management. He was also an expert at Florence School of Regulation on the development and operation of regional electricity markets. He has also repeatedly represented the Energy Regulatory Office on the international forum. In 2013, he was a national expert with the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) in Ljubljana, where as a member of the market monitoring group he worked, inter alia, on the Agency's report on the assessment of national energy markets, on Regional Initiatives and issues related to unplanned energy flows. He was also responsible for cooperation with national energy regulators. A lecturer. As an expert in the Energy Law Act Rafał Gawin is an author of publications and studies on the functioning of electricity markets, including the grid access principles, balancing and regional markets. Co-author of i.a. commentary on Polish Energy Law Act (2010 and 2016). Prime Minister Mateusz Morawiecki appointed Rafał Gawin President of the Energy Regulatory Office on 24th July 2019. In March 2021 the ACER Board of Regulators (BoR) has chosen Rafał Gawin, the President of URE for the position of the Vice Chairman of the ACER BoR. 
Image

Artur Cieślik

Prezes PGNiG Upstream Polska sp. z o.o., 
Zastępca Dyrektora Oddziału PKN ORLEN SA – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie
President of the Management Board of PGNiG Upstream Polska sp. z o.o., 
Branch Deputy Director of PKN ORLEN SA – Central Branch of PGNiG in Warsaw
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School. Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 roku. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od roku 2000 do roku 2005. W latach 2004-2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od roku 2006 do roku 2018 współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od roku 2018 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii. W okresie od sierpnia 2020 roku do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A. W latach 2021-2022 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. Strategii i Regulacji. Po połączeniu PGNiG z PKN ORLEN objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału Centralnego PGNiG w Warszawie. Od 2022 roku jest Prezesem Zarządu PGNiG Upstream Polska sp. z o.o.

Graduate of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin and Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw in partnership with the University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Participant of a postgraduate Executive Master of Business Administration course run by the University of Gdańsk in partnership with the Gdańsk Foundation for Management Development and Porto Business School. A lawyer and manager with over 20 years' professional experience gained by working for capital market institutions, public companies and an international law firm. He began his professional career at the Legal Department of the Warsaw Stock Exchange in 1997, where he worked until 2004. He was a lecturer at the Faculty of Law and Administration of Łazarski University from 2000 to 2005. In 2004–2006, he was employed at SYGNITY SA. From 2006 to 2018, he worked with the international law firm DENTONS Europe Dąbrowski and Partners sp.k. as a Senior Associate and then as Counsel. He was involved with PKN ORLEN S.A. from 2018 as Advisor to the Management Board and Executive Director for Strategy. From August 24th 2020 to March 15th 2021, he served as Vice President of the Management Board for Strategy and Development at Grupa LOTOS SA. Between 2021 and 2022, he held the position of Vice President of the Management Board for Strategy and Regulation at PGNiG SA. Following PGNiG's merger into PKN ORLEN, he was appointed Deputy Director of the PGNiG Central Branch in Warsaw. Since 2022, he has served as President of the Management Board of PGNiG Upstream sp. z o.o.
Image

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Member of the Board for Development & Investment, PSG sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie zarządzania i marketingu, Politechnice Warszawskiej w zakresie inżynierii gazownictwa oraz Szkole Głównej Handlowej z zarządzania projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d'Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada także uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako projektant, a następnie jako kierownik pracowni projektowej w GAZOPROJEKT S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, oraz tłoczni tranzytowych gazu w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu czy największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych. Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w realizacji najważniejszych projektów strategicznych związanych  z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe. Następnie związany był z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu. Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada stopień Dyrektora Górniczego II stopnia. Jest także członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Z dniem 1 października 2018 r. został powołany na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 r. został powołany na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci. 1 lipca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, które pełnił do dnia 4 stycznia 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko członka zarządu PSG odpowiedzialnego za obszar rozwoju i inwestycji.

A graduate of the Faculties of Mechanical and Power Engineering and Environmental Engineering at the Wrocław University of Technology, he completed post-graduate studies in Management and Marketing at the Wrocław University of Technology and in Gas Engineering at the Warsaw University of Technology. He earned a degree in Project Management from the Warsaw School of Economics and from the Executive MBA studies organized by the Gdańsk Foundation for Management Development in cooperation with the Institut d'Administration des Entreprises Aix-Marseille. He is licensed to design and manage work in the field of gas systems and networks, and he has a PRINCE2 Practitioner certificate. He has extensive professional experience in the operation of energy facilities. He has been involved in the gas industry for over 25 years. Initially as a Designer, then as the Manager of the Design Studio at GAZOPROJKET SA, he has participated in designing the most crucial investments in the industry, including the Transit Gas Pipeline System, gas storage facilities in Mogilno and Wierzchowice, transit gas compressor stations in Hołowczyce, Jeleniów, Krzywa, Kotów, and Załęcz, the largest gas hubs, and several dozen gas stations. After moving to the PGNiG SA headquarters, he participated in major strategic projects for the diversification of gas supplies to Poland, such as the construction of the LNG Terminal in Świnoujście and the Poland–Denmark Baltic Pipe connection. In recent years, he has been associated with TSO GAZ-SYSTEM SA, where he was responsible for the development of the transmission system, planning new investment programs and projects, and creating long-term development plans in response to the needs of the developing gas market in Poland. At the same time, he has served as Deputy Director of the National Gas Dispatching Office. Decorated with the Bronze Cross of Merit and numerous industry decorations, he holds the title of 2nd degree Mining Director. He is a member of the Scientific and Technical Association of Engineers and Technicians of the Oil and Gas Industry. On October 1, 2018, he was appointed a Member of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa, and on August 21, 2019 a Member of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa for technical matters and network maintenance. On July 1, 2020, he was appointed Chairman of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa. On January 4, 2021, he was appointed Member of the Board for Development & Investment.
Image

Jakub Kowalski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Member of the Board for Operations, PSG sp. z o.o.
Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył liczne studia podyplomowe m.in.: MBA Górnictwo i Energetyka, DBA Zarządzanie Bezpieczeństwem czy Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego. Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016–2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu firm, strategii marketingowej i brandingu. Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa. Z dniem 19 lutego 2020 roku powołany został na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. He completed numerous postgraduate studies such as: MBA Mining and Energy, DBA Safety Management, Postgraduate Studies in Legal and Economic Basis of the Investment Process. Since 2005, he has worked professionally with national parliamentarians and members of the European Parliament. He held managerial positions in public administration. In 2016–2019, as the head of the Senate Chancellery, he supervised the work of Senate officials and was responsible for the cooperation between the Senate and the Chancellery of the President of the Republic of Poland, the Sejm, the Council of Ministers, and public administration bodies. He has extensive professional experience in company marketing, marketing strategies, and branding. Since 2006, he has been a member of decision-making and control bodies of local government entities. During his work with local government, he learned about the mechanisms of local government, which is an important partner of Polska Spółka Gazownictwa. On February 19, 2020, he was appointed a Member of the Management Board at Polska Spółka Gazownictwa.
Image

Sławomir Zawadzki

Prezes Zarządu PGNiG Gazoprojekt SA
President of the  Board, PGNiG Gazoprojekt SA
Pan Sławomir Zawadzki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Wisconsin (USA). W latach 1995-96 stypendysta Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA). W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Pocztowego SA, wcześniej Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2007-2011 Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej NBP oraz reprezentant banku centralnego w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1998 do 2001 r. Wiceprezes ds. Finansowych Banku Pocztowego S.A. W latach 1997-98 Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej nadzorujący fundusze Unii Europejskiej i pomoc zagraniczną dla Polski. Był także Członkiem Zarządu Nafty Polskiej S.A. i Członkiem Zarządu – Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki ORLEN Petrogaz Płock. W latach 2003-2006 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako Dyrektor Biura Inwestycji, odpowiadając za planowanie, monitoring realizacji i rozliczanie inwestycji budżetu miasta. Zarządzał spółkami IT: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. i FinCode Sp. z o.o. Pełnił funkcje przewodniczącego rad nadzorczych w Dom Maklerski BOŚ, Naftobrazy S.A. W grudniu 2022 r. decyzją Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 listopada 2022 r. Panu Sławomirowi Zawadzkiemu nadano stopień górniczy: Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia. 
Image

Maciej Woźniak

EU Senior Non Key Expert to ENERGOCOM and government Public Property Agency of Republic of Moldova
Unijny ekspert przy mołdawskiej państwowej firmie energetycznej ENERGOCOM (od 2022). Wiceprezes ds. handlu notowanego na GPW Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PGNIG S.A. (2015-2020). Współtworzył i wdrożył w PGNiG koncepcję pełnej zmiany kierunku dostaw gazu do Polski. Negocjował w 2017 i 2018 r. trzy wieloletnie kontrakty na dostawy gazu LNG z USA do Polski oraz drugi wieloletni kontrakt na dostawy LNG z Kataru na łączny wolumen około 10 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie, a także na wieloletnią rezerwację pełnej przepustowości gazociągu Baltic Pipe. Współautor podjętej przez PGNiG w 2019 r. ostatecznej decyzji o nieprzedłużaniu po 2022 r. 30-letniego kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Rosji. Był Głównym Doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa energetycznego (2008-2010) i doradcą Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju ds. reformy prawa górniczego i geologicznego w zakresie gazu łupkowego (2011-2013). Reprezentował Polskę w Radzie Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej przy OECD w Paryżu. Procował w Ministerstwach Finansów, Gospodarki, Środowiska, zajmując się głównie bezpieczeństwem energetycznym, oraz sektorem ropy i gazu a także podatkami. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, oraz Studium Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Posiada licencję pilota samolotów turystycznych (PPL).

European Commision Senior NonKey Expert to Republic of Moldova's state owned energy company ENERGOCOM (since 2022). Deputy CEO of Polish PGNiG listed on Warsaw Stock Exchange, responsible of trade (2015-2020). He was co-creating and had implemented in PGNiG the concept of full change of direction of gas import to Poland. He negotiated in 2017 and 2018 three long term supply contracts for LNG import from US to Poland and second long term import agreement for LNG from Qatar all equals to ca. 10 bcm of regasified gas per year, as well negotiating booking of long term full capacity of Baltic Pipe. Co-author of decision of PGNiG taken in late 2019 of not prolonging after 2022 of 30 years long-term supply contract for Russian gas. He was Chief Adviser on Energy Security to Prime Minister of Poland (2008-2010) and Advisor to the Minister of Environment and Chief Geologist on the geological and mining law reform on shale gas (2011-2013) He represented Poland at International Energy Agency (IEA) Governing Board. He worked for Poland's Government (Ministries of Finance, of Economy, of Environment) dealing mainly with energy security, oil and gas industry and taxes. He graduated from Cracow University of Economics and the National School of Public Administration and Real Property Valuation Studies on Warsaw Technical University. Holder of Private Pilot Licence.
Image

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
President of the Management Board, Towarowa Giełda Energii S.A.
Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.W latach 2008–2017 był związany z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. – Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r. Piotr Zawistowski zasiadał na najwyższych szczeblach kluczowych w Polsce instytucji związanych z sektorem energetycznym, w tym m.in. pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, a także zasiadał w Radzie Nadzorczej TGE.  Piotr Zawistowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. Specjalizuje się w planowaniu i zarządzaniu strategicznym oraz identyfikacji rynków globalnych. Wieloletnie doświadczenie i dogłębna znajomość mechanizmów funkcjonowania rynków energii, nie tylko w skali kraju, potwierdza członkostwo (od stycznia 2020 r.) w Zarządzie Europex – organizacji zrzeszającej 27 giełd energii i operatorów rynku z całej Europy.

Graduate of the University of Economics and the Wrocław School of Banking. Associated with the TAURON Group from 2008 to 2017, where he served as President of the Management Board of TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. from May 2014 to December 2015, and from December 2015 to March 2017. Vice President of the Management Board for Customer and Trading of TAURON Polska Energia S.A. He assumed the position of President of the Management Board of the Polish Power Exchange in October 2017. Piotr Zawistowski has held top positions in key institutions and entities related to the energy sector, including serving as Chairman of the Management Board of the Association of Energy Trading, being a member of the Management Board of the Polish Electricity Committee and sitting on the Supervisory Board of TGE. Piotr Zawistowski has more than 20 years of professional experience in the energy industry and specialises in strategic planning and management and the identification of global markets. Long-standing experience and in-depth knowledge of the mechanisms of the energy markets' functioning not only on a national scale are confirmed by his membership (as of January 2020) of the Board of the Europex, an organisation bringing together 27 energy exchanges and market operators from across Europe.
Image

Remigiusz Nowakowski

Prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
President The Lower Silesian Institute for Energy Studies 
Od 2020 Executive Director, Heating & Cooling, Poland and Baltics, Fortum. W latach 2018 – 2020 – Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA. W latach 2016 – 2019 – Member of the Board, EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie. Od 2016 – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. W latach 2015-2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja S.A. a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding. W latach 2015-2016 – Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. W 2016 – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W latach 2008-2015 – Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro S.A. (obecnie Tauron Dystrybucja S.A.) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.

Member of the Board (deputy), EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie [Union of European Energy Enterprises], Vice-President of the country-wide organisation of employers “Employers of Poland.” During his professional career, he held the position of the President of Management Board of TAURON Polska Energia SA, the chairman of the Supervisory Board of Tauron Dystrybucja SA and a member of supervisory boards of the Group’s companies: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. and TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding; and a Member of the Supervisory Board of PKN ORLEN SA. He graduated from the Management Studies at the Management, Computer Science and Finance Faculty at the University of Economics and the Law Studies at the Law and Administration Faculty at the University of Wrocław.
Image

Buket Hertti

Radca Prawny, Rynek Gazu, Energiavirasto – Energy Authority
Legal Advisor, Gas markets, Energiavirasto Energy Authority 
Buket Hertti holds an MSc in European Law from the University of Eastern Finland and has been working at the Finnish Energy Authority since 2019. Having successfully contributed to the opening of gas markets to competition, she continues to foster a competitive and transparent gas wholesale markets in Finland. As an expert in law and market regulation, she is responsible for ensuring legislative compliance and promoting fairness for all market participants.
Image

Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy
Vice President of the Board, ORLEN Synthos Green Energy 
W latach 2018-2022 Dawid był doradcą Zarządu Unipetrol A.S – największego w Republice Czeskiej koncernu rafineryjno-petrochemicznego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. Wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego (VIII kadencja), gdzie zasiadał w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Dawid trzykrotnie piastował mandat posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji)  z okręgu wrocławskiego. W tym okresie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego oraz członka Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Od 2003 do 2005 roku był wiceprezydentem Wrocławia nadzorującym obszary architektury i budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju miasta, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków. Dawid Jackiewicz jest wiceprezesem Zarządu Fundacji DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych) oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu.  W latach 2019-2020 był członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Image

Mariusz Swora, dr hab. nauk prawnych

Kancelaria Swora Legal
Swora Legal Law Firm 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem energetycznym, prawem gospodarczym i prawem administracyjnym. W przeszłości wykładał na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i UAM w Poznaniu. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz ponad 150 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego, prawa administracyjnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w doradztwie międzynarodowym (m.in. na rzecz Komisji Europejskiej). Członek International Association for Energy Economics, honorowy członek Energy Regulators Regional Association.
Image

Piotr Kuś

Dyrektor Generalny ENTSOG
General Director, ENTSOG
Przed objęciem funkcji Dyrektora Generalnego ENTSOGu w styczniu 2022, Piotr Kuś pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Rozwoju w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. od stycznia 2017 r. Do jego głównych zadań na tym stanowisku należały: współpraca międzynarodowa, relacje instytucjonalne, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami handlowymi. W latach 2019-2021 Piotr był Członkiem Zarządu GIE pełniącym funkcję sponsora obszaru CH4. Od 2016 roku był członkiem Komitetu Wykonawczego GTE nadzorującego działania zrównoważonych rozwiązań w odniesieniu do infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego. Wcześniej w latach 2008-2016 był Dyrektorem przedstawicielstwa w Brukseli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. , odpowiedzialnym za obszar polityki europejskiej Spółki. Przed dołączeniem do GAZ-SYSTEM S.A., w 2008 r. był zatrudniony w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG S.A.) w Przedstawicielstwie Spółki w Brukseli. Piotr Kuś jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Before joining ENTSOG in January 2022 as ENTSOG General Director, Piotr Kuś held the position of Deputy Director in the Development Division at GAZ-SYSTEM S.A., since January 2017. His main areas of responsibilities included international cooperation, institutional relations, cooperation with EU institutions and international trade organisations. Between 2019 and 2021, Piotr was GIE Board Member acting as a sponsor of the CH4 Area. Since 2016, Piotr was a member of the GTE Executive Committee to supervise activities of future sustainable solutions in the natural gas infrastructure. Prior to that, between 2008 and 2016, Piotr was Director of the Brussels Office of GAZ-SYSTEM, in charge of managing the company's EU affairs. Before joining GAZ-SYSTEM in 2008, he was employed by the Polish Oil and Gas Company (PGNiG S.A.) and was seconded to its Representative Office in Brussels. Piotr Kuś graduated from Warsaw School of Economics.
Image

Renatas Pocius 

Prezes Zarządu Krajowej Rady Regulacji Energetyki Litwy
Chairman of The Board at National Energy Regulatory Council, Lithuania
Since 14 January 2021, Mr. Renatas Pocius has been appointed by the Parliament of the Republic of Lithuania as Chairman of the National Energy Regulatory Council (NERC) for a five-year term of office. In his current role, Mr. Pocius is responsible for coordinating regulatory issues in the energy, water, and waste management sectors, and is actively involved in various international formats, such as ACER, CEER, ERRA, WAREG, and OECD. Mr. Pocius has an extensive background in the energy sector, having worked at the Lithuanian national energy regulatory authority (NRA) for more than twenty years in various positions (the National Commission for Energy Control and Prices (NCC) from 2001 to 2018, and subsequently as a member of the Board and currently as Chairman of the NERC). During his tenure at the NCC, Mr. Pocius held the position of Director of the Gas and Electricity Department, where he supervised and regulated natural monopolies in the gas and electricity sectors. He also played a key role in transposing EU energy legislation into Lithuanian law, including the EU's 3rd Energy Package. Furthermore, Mr. Pocius has contributed to the development of the gas regulatory framework, i.e. he advises on international issues in the natural gas sector related to the development of the single market, as well as on the application and implementation of European Union legislation. He has also been actively involved in the ongoing reform of the EU electricity market design and in aligning the Lithuanian position on the EU hydrogen and gas markets decarbonisation package.
Image

Carlos De La Vega

Wiceprezes Zarządu Rozwoju Marketingu I Handlu, Sempra Infrastructure
Vice President, Marketing & Commercial Development, Sempra Infrastructure
Carlos de la Vega is vice president of marketing and commercial development for Sempra Infrastructure's LNG and net-zero solutions business line. In this role, he is responsible for all marketing and commercial development activities in support of the company's natural gas liquefaction export projects in North America. In prior roles at Sempra, de la Vega served as director of business development for Sempra Infrastructure's hydrogen projects and other net-zero applications as well as director of LNG marketing and commercial development.  Prior to joining Sempra in 2015, de la Vega served in various roles at Qatargas and Qatar Petroleum including as Head of LNG Marketing, East of Suez and as shareholder representative for the Golden Pass LNG and South Hook LNG Terminals. De la Vega was commercial director for LNG start-up venture NorthernStar Natural Gas, responsible for the development of regasification terminals in the U.S. West Coast. He began his energy career as a process engineer with BP Oil and progressed with increasing seniority in both financial and commercial roles with El Paso Natural Gas.  De la Vega holds a master's in business administration from Tulane University and a bachelor's degree in chemical engineering from Texas A&M University at College Station. 
Image

Landon Larson

Dyrektor Marketingu i Rozwoju Handlu ,Sempra Infrastructure
Director Marketing & Commercial Development, Sempra Infrastructure
Landon Larson is director of LNG marketing and commercial development for Sempra Infrastructure, a subsidiary of Sempra Energy that develops, builds and invests in natural gas liquefaction facilities and is pursuing the development of LNG export projects in Texas, Louisiana and Mexico with the goal of delivering clean-burning natural gas to world markets. Mr. Larson joined Sempra Infrastructure from ExxonMobil with more than fifteen years of experience commercializing gas and marketing and LNG project development.  Mr. Larson has worked on global LNG and upstream projects including Golden Pass (imports and exports), Qatargas, Qatar NFE, Guyana and China regas terminals as well as pipeline gas experience in the US, Australia and Europe.  Mr. Larson's career as taken him to work and live in Houston, Melbourne, London, Singapore and Doha. Mr. Larson holds a bachelor's degree in Industrial Engineering from Kansas State University in Manhattan Kansas. 
Image

Kiril Ravnachki

Balkan Gas Hub EAD
Experienced Senior Expert with a demonstrated history of working in the oil & gas industry. Skilled in Analytical Skills, Finance, Management, Business Planning, Project Development and Teamwork. High standards professional with strong analytical and communication skills and well-developed conceptual thinking, ambitious self-starter who is diplomatic and driven by challenges.Experience: Member of the Board of Directors of Balkan Gas Hub Ltd. January 2019 – present; Member of the Management Board of Bulgartransgaz EAD March 2023 – present ; Member of the General Assembly of EUROPEX April 2023 – present; Head of Analysis and International Activities Division at Bulgartransgaz EAD December 2018 - January 2019; Senior Expert Financial Analysis and Pricing at Bulgartransgaz EAD April 2014 - November - 2018; Expert Financial Analysis and Pricing at Bulgartransgaz EAD August 2013 - April 2014.
Image

Frederik Smits van Oyen

Wiceprezes ds. Rozwoju i Marketingu EMEA, Cheniere Energy 
Vice-President Origination EMEA  for Cheniere Energy
Mr Smits is Vice President Origination EMEA for Cheniere Energy. He has worked for major energy companies in a variety of technical, commercial, finance and business development positions. Mr Smits' track record spans the entire energy value chain, from exploration down to the end customer with responsibility for the delivery of all aspects of the business. Mr Smits was trained as a Production Technologist in Shell. He holds an MSc in Theoretical Physics, an MSc in Computational Physics and an MBA from London Business School.
Image

George Nemeth

Chief Commercial Officer, Commonwealth LNG, LLC

George Nemeth recently joined Commonwealth Projects, LLC as Chief Commercial Officer.  George has more than 20 years of experience commercializing gas and marketing and trading LNG. He began his energy career with ExxonMobil working on projects around the world prior to moving to the trading side of the business to launch LNG trading desks at Merrill Lynch Commodities, Société Générale and Koch Supply & Trading.  Prior to joining Commonwealth, he directed LNG business development initiatives for AES Corporation and, more recently, Sempra Infrastructure. He holds a bachelor’s degree in economics from Rutgers University, as well as a master’s degree international business.

Image

Artur Michalski

Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Vice-President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management  
Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA). W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wice-przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ponownie pełnił tę funkcję od grudnia 2015 do 2022 roku. W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra. W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego. W latach 2000-2001 pracował  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych. W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, a w 2022 roku otrzymał brązowy Krzyż Zasługi. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa. Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pion zajmujący się transformacją energetyki, ciepłownictwem, efektywnością energetyczną, a także innowacjami i rozwojem elektro-mobilności.

M.Sc. Artur Michalski is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering, Częstochowa University of Technology (1999). He completed specialist postgraduate studies, including Inter-University Postgraduate Studies in Assessment and Valuation of Natural Resources at the Warsaw University of Life Sciences and Warsaw School of Economics, Postgraduate Studies in Nature Compensation Natura 2000 (Warsaw University of Life Sciences), International Relations and Diplomacy and Postgraduate Studies in Environmental Policy - Ecology and Management. He also completed postgraduate Master of Business Administration (MBA) studies. In 2006-2008, he was Vice-President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management, where he had previously held the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board. Simultaneously, he served as Chairman of the Supervisory Board of the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, a position he has held again since December 2015 up to 2022. In the past he was an advisor to the Minister of the Environment and Head of the Minister's Political Office. In recent years, he served as Vice-President of the Management Board of Municipal Waterworks in Radom, and then as President of the Management Board of the Water Supply and Sewerage Company in Sochaczew. He also worked at the Environmental Protection Office of the Warsaw City Hall as Head of the Environmental Protection Department. He also worked at the Environment Protection Office of the Warsaw City Hall as Head of the Environmental Funds Department and at the "Monument - Child Health Centre" Institute, where he was an organisational and technical specialist, and then Head of the Technical Supervision Department. In 2000-2001, he worked at the Chancellery of the Prime Minister as an advisor to the Secretary of State, Government Plenipotentiary for the United Nations Framework Convention on Climate Change. He is involved in environmental organisations, e.g. in the Association for Sustainable Development of Poland. He is the author or co-author of several scientific publications. He completed numerous courses and trainings in project management and a series of trainings for employees of institutions involved in the implementation of EU funds and for beneficiaries. He was an organizer or co-organizer of many conferences and seminars, both national and international. In 2020 he was awarded the Centennial Medal of Independence by the President of Poland, and in 2022 he received the Bronze Cross of Merit. In 2016, he received from the hands of the Minister of the Environment, Prof. Jan Szyszko, the Badge of Honor “Merit for Environmental Protection and Water Management”. In 2016, the Director General of the State Forests presented him with the Kordelas of the Polish Forester for special contributions to forestry. Currently, as Vice-President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management, he supervises areas dealing with energy transformation, district heating, energy efficiency, as well as innovation and electromobility development.
Image

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
President of the Board PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od września 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Grupie ATOS Polska (wcześniej Grupa Bull Polska). Odpowiadał, między innymi, za budowę strategii, oferty produktowej, a także rozwój sprzedaży w obszarach energy&utility oraz do sektora publicznego. Pozyskiwał nowe obszary sprzedaży i budował kanały sprzedaży partnerskiej. W latach 2005-2011 był odpowiedzialny za sprzedaż w spółkach branży IT m.in. Innovation Technology Group SA oraz WASKO SA. Wcześniej związany z PKN Orlen SA, gdzie odpowiadał za koordynację wsparcia sprzedaży we wszystkich Regionalnych Biurach Handlu Detalicznego. Od stycznia do czerwca 2016 roku Członek Zarządu, 
a od 1 lipca 2016 roku Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. W spółce odpowiedzialny za zarządzanie procesami sprzedaży w segmentach B2C oraz B2B. Sprawuje nadzór nad obszarami: rozwoju produktów i marketingu, zakupu i bilansowania gazu i energii, prawnym, IT audytu wewnętrznego, HR oraz bezpieczeństwa. Lider projektu strategii operacyjnej spółki na lata 2017-2020 oraz autor licznych projektów tworzących transformację spółki w obszarze sprzedaży, zarządzania obsługą klienta, rozwoju produktów oraz narzędzi IT.
Image

dr Jerzy Baehr 

Współzałożyciel i partner, WKB Lawyers
Co-founder and a partner, WKB Lawyers
dr Jerzy Baehr Współzałożyciel i partner w kancelarii. Współkieruje zespołem prawa energetycznego. Realizował setki projektów dla wiodących firm sektora energetycznego. Był wielokrotnie angażowany w prace parlamentarne związane z kluczowymi dla sektora energetycznego regulacjami. Jest współautorem cenionych komentarzy do prawa energetycznego, prawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Bardzo wysoko oceniany przez wiodące światowe i polskie rankingi kancelarii prawnych (Chambers Europe – Band 1, The Legal 500 EMEA – Hall of Fame, Who's Who Legal, Rzeczpospolita). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w Oxfordzie, Lejdzie i Trydencie. W 1992 roku obronił pracę doktorską na temat prywatyzacji. W latach 1985-1999 pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jerzy Baehr PhD Co-founder and a partner, co-heads the energy team. Jerzy has implemented hundreds of projects for leaders in the energy sector. He was often engaged to provide input during parliamentary work on regulations crucial to the energy sector. He has co-authored acclaimed commentaries on energy law, competition law and the RES act. Jerzy is very highly recognised by leading worldwide and Polish legal rankings (Chambers Europe – Band 1, The Legal 500 EMEA – Hall of Fame, Who's Who Legal, Rzeczpospolita). A graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań, Jerzy also studied at Oxford, Leiden and Trident. In 1992, he was awarded the doctor of law degree with a dissertation on privatization. A university lecturer at the Chair of Civil and Commercial Law of the Faculty of Law and Administration (Adam Mickiewicz University in Poznań) from 1985 to 1999.
Image

Maciej Szambelańczyk

radca prawny, partner WKB Lawyers
legal counsel, partner WKB Lawyers
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu europejskiego prawa gospodarczego. Współkieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie prawnym dla spółek infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, jak również w obsłudze prawnej podmiotów komunalnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, projektów green field i brown field w sektorze energetycznym. Reprezentował jedno ze stowarzyszeń branżowych w pracach parlamentarnych nad nową ustawąo odnawialnych źródłach energii oraz ustawą o offshore. Maciej jest ściśle zaangażowany w rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i jest chwalony za swoje umiejętności regulacyjne.  Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego (ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej). Jest współautorem i redaktorem komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii, wydanego przez Wolters Kluwer w 2016 roku. Maciej został rekomendowany przez Chambers & Partners w wysoko ocenianym globalnym przewodniku "Chambers Europe" w kategorii Energy & Natural Resources (lata 2013-2023).

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University in Poznań, and postgraduate studies in the area of European Business Law. A co-head of the team specializing in providing legal advice to infrastructure companies in particular on energy law as well as rendering legal services to municipal entities. Has an extensive experience in restructuring, green field and brown field projects in the energy sector. He represented one of the industry associations in parliamentary work on the new Renewable Energy Act and the Offshore Act. Maciej is closely involved in the development of renewable energy sources in Poland and is praised for his regulatory skills.  He is the author of numerous publications on energy law (with a focus on renewable energy). He is the co-author and editor of the commentary on the Renewable Energy Act, published by Wolters Kluwer in 2016. Maciej has been recommended by Chambers & Partners in the highly recognised global guide "Chambers Europe" in the category of Energy & Natural Resources (years 2013-2023).
Image

Łukasz Beresiński 

Dyrektor Departamentu, Departament Analiz Branżowych Banku Gospodarstwa Krajowego
Head of Department of Sectoral Analysis in Bank Gospodarstwa Krajowego 
(Polish Development Bank)
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauk politycznych. Od 20 lat zawodowo związany z doradztwem finansowym i transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym. W latach 2006-2017 pracował w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się wycenami przedsiębiorstw oraz modelowaniem finansowym.  Od 2017 r. związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor odpowiedzialny za departament analiz branżowych. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

A graduate of the Warsaw School of Economics in the field of finance and banking and the University of Warsaw in the field of political science. For 20 years he has been professionally involved in financial and transaction consultancy and the capital market. In 2006-2017, he worked at Deloitte Advisory, where he dealt with business valuations and financial modeling. From 2017 he is associated with Bank Gospodarstwa Krajowego as the Director responsible for the sectoral analysis department. He is a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Image

dr hab. Inż. Teodor Buchner (ISSA, ECS)

fizyk, Ekspert ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych w EXATEL. 
physicist, expert in research and development projects at EXATEL 
Kierownik projektu CriNet oraz broker technologii w obszarze cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji, włącznie z kryptografią kwantową. Na Politechnice Warszawskiej prowadzi badania w obszarze szeroko rozumianych układów złożonych, a w szczególności dynamiki nieliniowej, teorii biopotencjału i złożonej dynamiki systemów fizjologicznych. Uczy również fizyki studentów cyberbezpieczeństwa.

CriNet project manager and technology broker in the field of cybersecurity and telecommunications, including quantum cryptography. At the Warsaw University of Technology, he conducts research in the field of broadly understood complex systems, in particular non-linear dynamics, biopotential theory and complex dynamics of physiological systems. He also teaches physics to cybersecurity students. 
Image

Marcin Roszkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca BiznesAlert.pl
President of the Jagiellonian Institute, publisher of BiznesAlert.pl
Przedsiębiorca i prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca Biznesalert.pl. Absolwent SGH. Poprzednio także Dyrektor Komunikacji i Promocji NBP, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Rzecznik Muzeum Powstania Warszawskiego i Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

Entrepreneur and Jagiellonian Institute President. Warsaw School of Economics Alumni. Previously: Communication 
& Promotion Director at National Bank of Poland, Foreign Affairs Deputy Director at Chancellery of Polish President, Warsaw Rising Museum and Warsaw's Mayors Spokesman . 
Image

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny Portalu BiznesAlert.pl
The BiznesAlert.pl editor-in-chief
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analityk rynku energii od 2009 roku. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.

Graduate of the Jagiellonian University. Market analyst of the energy from 2009. The BiznesAlert.pl editor-in-chief. Author of journalistic and scientific publications.
Image

Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Vice President of the Board, IGCP
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, z tytułem magistra inżyniera mechanika  o specjalności termoenergetyka, oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw energetycznych budynków. Audytor energetyczny. Od początku swojej ponad trzydziestoletniej kariery zawodowej związany z ciepłownictwem i energetyką. Długoletni działacz stowarzyszeń  i organizacji branżowych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów specjalistycznych z zakresu energetyki i ciepłownictwa. Wykładowca zagadnień związanych z ciepłownictwem w ramach kilku edycji Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a także Politechniki Warszawskiej. Autor publikacji na temat gospodarki cieplnej w gminach oraz aktualnych i strategicznych problemów wymagających rozwiązania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, zamieszczanych w wielu czasopismach branżowych. Aktywny uczestnik gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, legislacji branżowej na poziomie krajowym i europejskim. Członek grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego.  Od 1999 jest Wiceprezesem Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
Image

Grzegorz Tchorek prof. IEn

z-ca Dyrektora, Instytut Energetyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski 
Deputy Director for Economic Affairs, Institute of Power Engineering, Faculty of Management, University of Warsaw 
Zastępca dyrektora w Instytucie Energetyki, doktor habilitowany, prof. IEn, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Od września 2022 zatrudniony w Instytucie Energetyki. Zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami  w zakresie energetyki. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie. 
Image

Adam Wawrzynowicz

radca prawny, Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa
Attorney-at-law, Wawrzynowicz and Partners limited partnership

Ekspert rynku energii i gazu. Prawnik regulacyjny, specjalizujący się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym, w tym w szczególności na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej. Zapewniał wsparcie regulacyjne i prawne w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki energetyczne w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postę-powaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych. Od wielu lat zaangażowany we wsparcie regulacyjne i prawne na rzecz stowarzyszeń i organizacji branżowych, w tym w szczególności na rzecz Izby Gospodarczej Gazownictwa. Współautor Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca w branży gazowniczej. Od marca 2022 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Redaktor naczelny czasopisma dedykowanego regulacjom na rynku energii ENERGIA.EDU.PL (ISSN 2719-4140) oraz czasopisma poświęconego tematyce zamówień sektorowych  – ZAMOWIENIA.ORG.PL (ISSN 2544-1825).

Energy and gas market expert, regulatory lawyer. He specialises in providing legal assistance to companies operating in the energy and telecommunications market, including companies operating in the gas, electricity and heating sectors. He has provided regulatory and legal suport as part of projects concerning, inter alia, mandatory gas reserves, the security of natural gas supplies to Poland, and a support system for the LNG Terminal in Świnoujście. He supervised the legal advice related to the development of draft primary regulations for activities in the storage and distribution of natural gas sectors – Regulations for the Provision of Storage Services and Instructions for Movement and Exploitation in the Distribution Network. He has represented key energy companies in concession award proceedings, tariff proceedings, and proceedings for the designation of gas system operators. For many years, he has been involved in regulatory and legal support for industry associations and organizations, in particular for the Chamber of the Natural Gas Industry (IGG). Co-author of the Code of Good Practice in Investor-Contractor Relations in the Gas Industry. From March 2022, President of the Arbitration Court at the Chamber of the Natural Gas Industry. Editor-in-chief of the magazine dedicated to regulations on the energy market ENERGIA.EDU.PL (ISSN 2719-4140) and the magazine devoted to sector procurement - ZAMOWIENIA.ORG.PL (ISSN 2544-1825).
Image

Tomasz Kamiński

Dyrektor ds. handlowych w PKN ORLEN S.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Commercial director at PKN ORLEN S.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, specjalizacja Automatyka elektroenergetyczna. Absolwent studiów podyplomowych Inżynieria Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBA dla sektora gazowniczego prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów walidowaną przez Institut d'Administration des Enterprises Aix–Marseille. Przez całą karierę zawodową związany z zagadnieniami projektowymi w sektorze energetyki, głównie w branży gazu ziemnego. Uczestniczył jako specjalista a następnie kierownik projektu w przygotowaniu dokumentacji projektowej wielu strategicznych obiektów systemu gazowniczego, w szczególności magazynów gazu i tłoczni gazu w tym w programie Baltic Pipe. Od 2016 r. pełni funkcję dyrektora ds. handlowych w PKN ORLENS.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Graduate of the Wrocław University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, specialization on Automation in Electrical Power Systems. Graduate of postgraduate studies in Gas Engineering at the Warsaw University of Technology and MBA studies for the gas sector conducted by Gdańsk Foundation for Management Training validated by Institut d'Administration des Enterprises Aix-Marseille. Throughout his career, he has been involved in design issues in the energy sector, mainly in the natural gas industry. He has participated primarily as a specialist and finally as a project manager in the preparation of design documentation for numerous strategic investments like underground gas storage facilities and gas compressor stations including the Baltic Pipe program. Since 2016, he is working in the position of commercial director at PKN ORLENS.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Image

Rafał Przybyłkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, PKN ORLEN S.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Deputy Technical Director at PKN ORLEN S.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A. 
Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalizacja Inżynieria Środowiska - Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Jako Kierownik Pracowni Studiów i Analiz a wcześniej Starszy Projektant pełniący funkcję Kierownika Zespołu Projektowego, od ponad 16 lat, zajmuje się opracowaniami studialnymi, analitycznymi oraz koncepcyjnymi dla branży gazowniczej, petrochemicznej i energetycznej. Kierował pracami oraz brał udział w opracowaniu wielu koncepcji oraz studiów wykonalności obiektów sektora energetycznego w Polsce takich jak: interkonektory gazowe (w tym Baltic Pipe), gazociągi przesyłowe, magazyny gazu oraz opracowaniach innowacyjnych związanych z nowymi technologiami poprawiającymi efektywność energetyczną jak np. Power to Gas, kogeneracja, geometan – gaz z pokładów węgla i CCS – wychwytywanie i składowanie CO2. ]Od 2022 r. pełni dodatkową funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych w PKN ORLEN S.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A. ]

Graduate of Master's studies Wrocław at the University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, specialization on Environmental Engineering - Water supply, sewage and waste disposal. As the Head of the Studies and Analyses department, and previously a Senior Designer acting as the Head of the Design Team, for over 16 years, he has been dealing with feasibility studies, analytical works and conceptual designs for the gas, petrochemical and energy sector. He managed the works and participated in the development of many concepts and feasibility studies of energy sector facilities in Poland, such as: gas interconnectors (including Baltic Pipe), gas transmission pipelines, gas storage facilities and innovative studies related to new technologies improving energy efficiency, such as Power to Gas, cogeneration, geomethane – coal bed gas, CCS – CO2 capture and storage. Since 2022, he holds the additional function of Deputy Technical Director at PKN ORLENS.A. - PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Image

Dariusz Pałka

Kierownik, Dział Standardów i Architektury Cyberbezpieczeństwa,
Pion Cyberbezpieczeństwa, Gaz System S.A. 
Manager, Cyber Security Standards and Architecture Department,
Cyber Security Division, Gaz System S.A.
dr inż. Dariusz Pałka, MBA - zarządza zespołem definiującym, wdrażającym oraz monitorującym wieloaspektowe wymagania standardów architektury cyberbezpieczeństwa operatora usług kluczowych GAZ-SYSTEM. Współpracuje z organizacjami i fundacjami cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym i międzynarodowym. Bierze udział w procesach opiniowania dokumentów normatywnych w zakresie bezpieczeństw i cyberbezpieczństwa. Współpracuje ze środowiskami akademickimi dla wspólnego dobra propagowania najlepszych praktyk bezpieczeństwa i cyber-bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych. 

Mr Dariusz Pałka, PhD, MBA - manages a team that defines, implements and monitors multi-aspect requirements of the cybersecurity architecture standards of GAZ-SYSTEM, the operator of key services. Mr Pałka cooperates with cybersecurity organizations and foundations both at national and international levels. He participates in the processes of evaluation  of draft legal acts in the field of security and cybersecurity. He cooperates with academic communities for the benefit  of promoting the best security and cybersecurity practices of IT solutions.
Image

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Head of Ecotechnology Lab, Chair of Biosystem Engineering, Poznań University of Life Sciences
Twórca i kierownik Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – największego polskiego laboratorium biogazowego i kompostowego (ponad 260 reaktorów). Jako jedyny Polak zasiadał w radzie naukowej DBFZ w Lipsku (federalnego instytutu zajmującego się monitoringiem niemieckiego rynku biogazowego) w latach 2015-19 oraz jest od 2018 roku członkiem rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, Ministry of Agriculture, zlokalizowanego na China Agricultural University. Jednostka ta, kierowana przez prof. Renjie Dong zajmuje się monitoringiem największego na świecie rynku chińskiego biogazowego (ponad 40 mln instalacji). Twórca szkoły naukowej w zakresie fermentacji metanowej i kompostowania oraz szerzej – biologicznych metod przetwarzania odpadów na energię. Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Kierownik lub wykonawca w ponad 120 projektach międzynarodowych i krajowych oraz pracach zleconych przez firmy z branży energetyki i odpadów realizowanych w Pracowni Ekotechnologii.
Image

Marek Pituła 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu
President of the Polish Biomethane Association
Mgr Marek Pituła - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, ekonomista, energetyk, praktyk gospodarczy, rolnik - b. prezes i jeden z członków założycieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego. W 2011 zbudował jedną z pierwszych w Polsce instalacji biogazowych o mocy 1,2 MW, działającą do dzisiaj. Współautor koncepcji pierwszej polskiej instalacji biometanowej w 2012 r., koordynator projektów wdrożeniowych realizowanych przez PSB dla instalacji biometanowych w Polsce.

Marek Pituła, MSc - President of the Polish Biomethane Association, graduate of the Faculty of Foreign Trade of the Warsaw School of Economics. Economist, energy specialist, business practitioner, farmer - former president and one of the founding members of the Polish Association of Agricultural Biogas Producers. In 2011 he built one of the first biogas installations in Poland, with a capacity of 1.2 MW, still in operation today. Co-author of the concept of the first Polish biomethane installation in 2012, coordinator of projects implementation projects carried out by PSB for biomethane installations in Poland

Stanley Rokicki, 

Prezes Zarządu Polski Bazalt S.A.
President of the Management Board Polski Bazalt S.A. 
Stanley Rokicki is a graduate engineer with over 60 years of experience in the design, manufacturing and commercialization of various technologies related to advanced materials and composites. His experience includes a number of senior executive positions at large multinational corporations such as Nabisco, VP of R&D, where he was responsible for new technology development as well as the review of multi-billion dollar mergers and acquisitions. Prior to this, Mr. Rokicki was at RJ Reynolds, Kraft where he was vice president of R&D and vice president of technology development for American Machine and Foundry (AMF Company). During 22 years of cooperation with NASA, Stanisław Rokicki was involved in materials engineering. He started working at NASA as an engineer and ended as chief engineer. Mr. Rokicki is the founder and a principal of Inline Fiberglass Ltd. Inline Fiberglass (www.inlinefiberglass.com) is the largest manufacturer of fiberglass windows worldwide with global operations, licensing agreements and sales. In Poland, he is the founder, owner and President of the Polish Basalt Holding Group, which includes Polski Bazalt S.A. and Mennica-Metale Ltd. The group specializes in the production of basalt fiber. Beyond the window industry, Mr. Rokicki is readily acknowledge worldwide as one of the leading experts and authorities in the field of reinforced plastics, advanced composite materials, pultrusion systems, thermoplastic and thermoset technology. He has developed and secured more than 200 patents worldwide that encompass a range of applications and manufacturing methodologies of composite technology. Moreover, Mr. Rokicki has been engaged on many highly classified advisory roles including research and development with governmental space and military agencies such as the US Department of Atomic Energy and many of the Fortune 500 corporations around the world. Mr. Rokicki holds a M. Eng. [Mechanical] and completed a post-graduate M.Eng. with Masters Degree at the Polytechnic Institute of Paris. He has also completed M. Eng. with Masters Degree at the Poznan Technical Institute in Poland as well as M. Eng with Masters Degree at the University of Toronto. 
Image

Jacek Nowakowski

Wiceprezes Zarządu, PPLNG&bioLNG
Vice President of the Board, PPLNG&bioLNG
Ekspert IVECO w zakresie napędów alternatywnych. Wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG. Od wielu lat obszarem jego zainteresowań jest zmniejszenie śladu węglowego w transporcie. Orędownik wykorzystania metanu i biomentanu w transporcie lądowym i morskim. Inicjator zmian mających wpływ na ochronę środowiska. Prelegent i uczestnik wielu konferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju, wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz zmniejszania śladu węglowego przez transport drogowy i sektor motoryzacyjny. Podczas wystąpień wskazujący na korzyści ekologiczne i ekonomiczne płynące z dekarbonizacji transportu. Członek grupy roboczej Konfederacji Lewiatan dotyczącej zielonego Ładu.
Image

prof.  Andrzej J. Osiadacz 

Ekspert Grupy ds. Wodoru, Politechnika Warszawska
Expert, Hydrogen Group, Warsaw University of Technology
Ukończył studia magisterskie w Instytucie Automatyki Przemysłowej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymał tytuł doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. W 1992 r. Otrzymał tytuł Profesora nauk technicznych w dziedzinie Automatyki i Robotyki. Od 1985 do 1988 pracował jako profesor wizytujący w Centrum Sterowania Systemami na Wydziale Automatyki  Uniwersytetu w Manchesterze. W latach 1989-1991 pracował w Wydziale Matematyki i Informatyki British Gas zajmując się problemami symulacji i optymalnego sterowania siecią gazową Wielkiej Brytanii. Był wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Lizbonie w 1990 r., a w 1994 r. prowadził wykłady na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Salford (Wielka Brytania). W 2000 r. prowadził wykłady w Buenos Aires i Santiago jako delegat Pipeline Simulation Interest Group (PSIG) dla personelu inżynieryjnego przemysłu gazowego Argentyny i Chile. Od 1991 r. Pracuje na Politechnice Warszawskiej jako kierownik Zakładu Inżynierii Gazownictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska. Kierował Zakładem Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych. Był  dyrektorem Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych. Był także pierwszym prezesem zarządu polskiego operatora sieci gazowej Gaz System S.A.(2004-2006). W latach 1997-2010 był członkiem Rady Dyrektorów (PSIG) - USA. Profesor Osiadacz ma ponad 140 publikacji (ponad 50 w języku angielskim), w tym 7 książek (dwie w języku angielskim). Reprezentuje polski przemysł gazowniczy w  Międzynarodowej Unii Gazownictwa  w sektorze Przesyłowym Gazu.

Andrzej Janusz Osiadacz, Professor at the Warsaw University of Technology specialist in the area of “Automatics and Robotics” as well as “Gas Engineering”He completed his M.Sc. from the Institute of Industrial Automation at the Faculty of Electro-mechanics of the Warsaw University of Technology. At the University of Science and Technology in Cracow, he received the Ph.D. and D.Sc. degrees at the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Electronics. In 1992, he was awarded the title of “Professor of Technical Sciences” in the field of Automatics and Robotics. Since, 1985 to 1988 he worked as Visiting Professor at the Control Systems Center of the University of Manchester. During the years 1989-1991, he worked in the Mathematics and Computing Division of British Gas as a Senior Scientist dealing with the problems of optimal control of the gas network of Great Britain. He was a lecturer at the Faculty of Mechanical Engineering of the University of Lisbon in 1990 and in 1994 he delivered lectures at the Mathematics Department of the University of Salford (UK). In 2000, he delivered lectures in Buenos Aires and Santiago as the delegate of Pipeline Simulation Interest Group (PSIG) for the engineering staff of the gas industries of Argentina and Chile. Since 1991, he has been working at the Warsaw University of Technology as the Head of the Department of Gas Engineering at the Faculty of Environmental Engineering. He managed the Heating and Gas Engineering Division and was the director of the Department of Fluid Transmission Systems. At the same time, he was the first President of the Management Board of the Gas-System Polish National Grid Operator. (2004-2006). During the years 1997-2010, he was a member of the Board of Directors of the (PSIG) - US. Professor Osiadacz has over 140 publications (over 50 in English), including 7 books (two in English). He is representing the Polish Gas Industry in the International Gas Union in Gas Transmission Sector. 
Image

Krzysztof Wójtowicz

Sales Team Leader, ICsec S.A. 
Krzysztof Wójtowicz – obecny na rynku informatycznym od 25 lat, specjalizuje się w systemach bezpieczeństwa IT i OT. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozpoczynał przygodę z IT w 1995 roku w firmie SOLIDEX jako sprzedawca urządzeń sieciowych, zaś w 2004 r. jako Członek Zarządu odpowiadał za sprzedaż do klientów telekomunikacyjnych i finansowych. Od 2007 roku w firmie Check Point Software Technologies odpowiedzialny za kontakty z klientami i partnerami firmy w całej Polsce. Od 2018 roku w Fudo Security budował poza Polską biznes również na Bałkanach i w rejonie Zatoki Perskiej. Od 2021 roku w zespole ICsec S.A. odpowiedzialny za rozwój kanału partnerskiego i kontakty z klientami firmy na świecie.

Specialist with 25 years of experience in security systems on IT and OT market. A graduate of the AGH University of Science and Technology in Kraków. Krzysztof has started adventure with technology in 1995 at SOLIDEX as a sales representative of network devices and in 2004 as a Management Board Member he was responsible for sales to telecommunications and financial customers. Since 2007 at Check Point Software Technologies he has been responsible for contacts with clients and partners all over Poland. In Fudo Security, Krzysztof was building growth on foreign markets as well as Balkans and in the Persian Gulf. From 2021, in the ICsec S.A. team Krzysztof is responsible for development of the partner channel and for end customers arcoss the world.
Image

Sławomir Dębski

Presales Engineer, BlackBerry
Sławomir Dębski - Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i Disaster Recovery. Posiada kilkanaście lat praktyki w projektowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. W przeszłości związany między innymi z: Symantec, Outpost24, DigitalShadows, AppGuard, NetScout, Ericom oraz TrapX. Szczególnie interesują go systemy bezpieczeństwa proaktywnego oraz decepcji. Certyfikowany EH ze stwierdzoną alergią na nadmierny korpo-marketing, każdą wolną chwilę spędzający na motocyklu.

Sławomir Dębski - Cybersecurity and Disaster Recovery expert. He has several years of practice in designing and implementing ICT security systems. In the past associated with, among others: Symantec, Outpost24, DigitalShadows, AppGuard, NetScout, Ericom and TrapX. He is particularly interested in proactive security and deception systems. Certified EH with confirmed allergy to excessive corporate marketing, spending every free moment on a motorcycle.
Image

Janusz Pietruszyński 

Redaktor Naczelny portalu CIRE.pl
Editor-in-Chief of CIRE.pl
Redaktor Naczelny portalu cire.pl. Komentator i publicysta gospodarczy. Gospodarz wideo rozmów z najważniejszymi uczestnikami rynku z sektora energetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego i paliwowego w popularnym cyklu Cire Cafe.
Image

Grzegorz Latosiński

Country Director, Head of Poland, Palo Alto Networks 
Grzegorz Latosiński jest expertem zajmującym się szeroko pojętą transformacją cyfrową i cyberbezpieczeństwem, jest także absolwentem Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej z tytułem Master Business Administration. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał pracując jako Manager Sprzedaży u największych operatorów telekomunikacyjnych w Grupie Orange oraz Vodafone. Ostatnie lata spędził na rynku ICT najpierw jako Sales Manager w Cisco Systems, później jako Dyrektor Działu Sprzedaży w Asseco Poland, a także Regional Sales Manager w Dell EMC. Następnie odpowiadał za współpracę z klientami sektora publicznego w Polsce w Oracle Polska, Palo Alto Networks i Google Cloud Poland. Obecnie po powrocie do Palo Alto Networks Poland pełni rolę Country Director, odpowiadając za strategię sprzedaży i rozwoju polskiego oddziału.

Grzegorz Latosiński is an expert dealing with broadly understood digital transformation and cyber security, he is also a graduate of the Academy of IT Management of Public Administration with the title of Master Business Administration. He gained his first experience working as a Sales Manager for the largest telecommunications operators in the Orange Group and Vodafone. He spent the last years on the ICT market, first as Sales Manager at Cisco Systems, then as Director of the Sales Department at Asseco Poland, as well as Regional Sales Manager at Dell EMC. Then he was responsible for cooperation with public sector clients in Poland at Oracle Polska, Palo Alto Networks and Google Cloud Poland. Currently, after returning to Palo Alto Networks Poland, he is the Country Director, responsible for the sales strategy and development of the Polish branch.
Image

Robert Łukomski

Regional Sales Manager, Palo Alto Networks
Robert Łukomski – od 19 lat zajmuje się rozwiązaniami IT, zaczynał jako inżynier sieciowy w Cisco, gdzie przez niespełna 10 lat dzielił się wiedzą techniczną z klientami sektora infrastruktury krytycznej, krytycznych spółek Skarbu Państwa oraz sektora dużych przedsiębiorstwo. Następnie już jako opiekun biznesowy z ramienia EMC/VmWare oraz obecnie od 6-ciu lat Palo Alto Networks, kontynuował współpracę, skupiając się na rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Współpracę buduje na bazie połączenia wiedzy i doświadczenia technicznego ze sprzedażowym, będąc „trusted advisor'em” zarówno dla klientów jak i kanału partnerskiego. Prywatnie: ojciec radosnej trójki, wolny czas spędza na motocyklu na wyprawach enduro/offroad oraz strzelnicach.
Image

Błażej Bell 

Senior Business Development Manager Iron Mountain Polska
Senior Business Development Manager Iron Mountain Poland
Błażej Bell jest związany z Iron Mountain Polska od 2022 r., pełni w organizacji funkcję Senior Business Development Manager. Jest ekspertem w dziedzinie budowania wartości klienta indywidualnego i biznesowego. Jako entuzjasta produktów cyfrowych w nowoczesnej sprzedaży posiada unikalne kompetencje w zakresie zarządzania ekosystemami zorientowanymi na klienta. Od wielu lat specjalizuje się w rozwoju strategicznym w obszarze innowacji, a także w cyfrowej transformacji. Swoje doświadczenie zdobywał w firmach z branż ecommerce, emobility, PV oraz blockchain, wspólnie rozwijając business dla klientów z tych sektorów.

Blazej Bell has been with Iron Mountain Poland since 2022, holding the position of Senior Business Development Manager in the organization. He is an expert in building individual and business customer value. As a digital product enthusiast in modern sales, he has unique expertise in managing customer-centric ecosystems. For many years, he has specialized in strategic development in the area of innovation, as well as in digital transformation. He gained his experience at companies in the ecommerce, emobility, PV and blockchain industries, jointly developing business for clients in these sectors.
Image

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Dyrektor, Polski Fundusz Rozwoju
Director at Polish Development Fund  
Janusz Ogłaza jest dyrektorem w Polskim Funduszu Rozwoju, gdzie od 2016 roku realizuje projekty infrastrukturalne, w tym z obszaru energetyki i gazu.

Janusz Oglaza is a director at the Polish Development Fund, where he has been implementing infrastructure projects since 2016, including in the energy and gas fields.
Image

Janusz Ogłaza

Dyrektor Instytutu Energetyki, Uniwersytet Warszawski
Director, Energy Institute, University of Warsaw
Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki. Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów jądrowych w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Od 2018 Visiting Professor w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA. Zaangażowany w roli kierownika oraz wykonawcy w projekty wodorowe związane z dostawą instalacji i usług B+R na rzecz przedsiębiorstw (LOTOS Grupa ORLEN, CBRF ENERGA Grupa ORLEN, ENERGA Grupa ORLEN, PGNiG Grupa ORLEN, Grupa Azoty, Synthos Green Energy i inne). Autor  i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów  i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej oraz Zespołu Ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa. Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynował prace interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za raport Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.
Image

Sebastian Chwalibogowski

Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, EuRoPol GAZ S.A.
Plenipotentiary for Critical Infrastructure Security, EuRoPol GAZ S.A.
Sebastian Chwalibogowski posiada wykształcenie prawnicze, które zdobył na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe m.in. na Politechnice Krakowskiej z Gospodarowania Odpadami i Materiałami Niebezpiecznymi oraz Akademii Marynarki Wojennej z kierunków: Cyberbezpieczeństwo oraz Zarządzanie Kryzysowe. Jest w trakcie studiów Executive MBA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Jest biegłym sądowym, doradcą DGSA oraz egzaminatorem. Posiada uprawnienia audytorskie z systemów zarządzania ciągłością działania ISO 22301 oraz zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO 27001.Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim oraz Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, gdzie pełnił stanowiska Naczelnika Wydziału Prawnego i Radcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Był doradcą Prezesa Zrzeszenia Międzynarodowego Przewoźników Drogowych oraz ekspertem w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Sprawował również funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Od 2017 roku pełni obowiązki Pełnomocnika ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Systemie Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

Sebastian Chwalibogowski has a law degree from the University of Silesia. He completed postgraduate studies at, among others, the Cracow University of Technology in Waste and Hazardous Materials and Waste Management and the Polish Naval Academy in the fields of: Cyber Security and Crisis Management. He is currently in the process of studying for an Executive MBA. He has more than 20 years of experience in the field of Carriage of Dangerous Goods. He is an expert witness, DGSA advisor and examiner. He is certified as an auditor of ISO 22301 business continuity management and ISO 27001 information security management systems. He gained experience in the General and Provincial Inspectorate of Road Transport, where he held the positions of Head of the Legal Department and Advisor to the Main Inspector of Road Transport. He was an advisor to the President of the Association of International Road Carriers and an expert at the Centre for EU Transport Projects. He also held the position of Director of the Supervision and Control Department at the General Office of Geodesy and Cartography. Since 2017, he has carried out the duties of Plenipotentiary for Critical Infrastructure Protection at the Europol GAZ SA.
Image

Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
Vice President of the Board, Bank Pekao SA  
Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA) realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami  i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej. W latach 1993-2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce - zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategię Spójności 2007-2013. W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 roku został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 roku sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 roku jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway. Jerzy Kwieciński zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o.
Image

Leszek Mańk

Prezes Zarządu PGNiG BioEvolution
President of the Management Board, PGNiG BioEvolution
Prezes Zarządu powołanej w ramach Grupy ORLEN Spółki PGNiG BioEvolution odpowiedzialnej za realizację strategii koncernu, związanej z rozwojem segmentu biogazu i biometanu. Kluczowym celem Spółki jest pozyskanie projektów, budowa i eksploatacja instalacji biogazowo-biometanowych. Swoje doświadczenie w tym obszarze rozwija od kilku lat. W Departamencie Strategii  PGNiG S.A współtworzył projekt biogaz/biometan, którego celem było opracowanie strategii działania w oparciu o własną technologię produkcji. Spółka PGNiG BioEvolution  korzysta z wypracowanych rozwiązań. 
Image

Dariusz Kucel

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu,  GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM, gdzie odpowiada za relacje handlowe z klientami w zakresie przyłączeń, przesyłu i regazyfikacji. Nadzoruje obszar związany z planowaniem i rozwojem systemu przesyłowego oraz analizami rynkowymi. W latach 2016-2022 kierował Departamentem Strategii w Gas Storage Poland Sp. z o.o., gdzie sprawował nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem długoterminowej strategii Spółki oraz nadzór nad realizacją kluczowych projektów Spółki. Ma wieloletnie doświadczenie w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania finansami i inwestycjami. W latach 2008-2016 zasiadał w zarządach Techmadex SA oraz Polenerga S.A., w których odpowiadał za nadzór finansowy i realizację strategicznych inwestycji z sektora energetycznego. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.


Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
COFFEE SERVICE DURING THE CONFERENCE WILL PROVIDE

PROFI COFFE