Image
{
ORLEN
Image
Image
Image
Image

Relacja z 26 Konferencji GAZTERM 2023

Podsumowanie XXVI edycji GAZTERM 2023

W dniach 14 -17 maja Międzyzdroje stały się po raz 26 centrum spotkań i dyskusji o najbardziej aktualnych tematach dotyczących współczesnego gazownictwa. Tegoroczny GAZTERM ponownie zgromadził liczną grupę krajowych i międzynarodowych przedstawicieli branży gazowniczej a także reprezentantów administracji rządowej, dyplomacji, instytucji finansowych, koncernów energetycznych oraz dostawców usług IT. Merytorycznym wzmocnieniem Konferencji był niewątpliwie udział znamienitych naukowców z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  Instytutu Energetycznego – Instytutu Badawczego z Warszawy oraz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z Krakowa. W poszczególnych dyskusjach panelowych oraz rozmowach kuluarowych aktywnie uczestniczyli goście zagraniczni z Bułgarii, Finlandii, Danii, Litwy, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Zróżnicowane grono dyskutantów, moderatorów i prelegentów pozwoliło na przeprowadzenie wieloaspektowych analiz oraz uzyskanie pogłębionej refleksji nad wiodącym tematem tegorocznego GAZTERMU: Nowy globalny porządek energetyczny.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się, tak jak w ostatnich 4 edycjach konferencji, odczytaniem listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy skierowanego do uczestników GAZTERMU. Pan Prezydent przede wszystkim docenił 26 letni merytoryczny i organizacyjny dorobek GAZTERMU. Sprawowanie przeze mnie patronatu honorowego nad kolejną już edycją tego ważnego wydarzenia jest wyrazem uznania dla znaczenia i wyjątkowego dorobku merytorycznego imprezy. Z podziwem odnotowuję kontynuowane od ponad ćwierć wieku wysiłki organizatorów dla upowszechniania wiedzy o tak ważnej dziedzinie życia gospodarczego, jaką jest gazownictwo.

Program pierwszego dnia obrad obejmował cztery panele dyskusyjne koncentrujące się w kolejności na zagadnieniach strategicznych, regulacyjnych, infrastrukturalnych i handlowych. Wprowadzenie do dyskusji stanowiła prezentacja wniosków z raportu Gaz zakładnikiem geopolityki przygotowanego przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (partnera merytorycznego GAZTERMU). Zdaniem autorów publikacji pomimo materializacji ryzyk geopolitycznych, które doprowadziły do kryzysu energetycznego, w perspektywie średniookresowej udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce będzie wzrastał. W ocenie DISE gaz ziemny pozostanie (w przypadku Polski) wyborem „mniejszego zła” względem wysokoemisyjnej energetyki węglowej. Przy utrzymaniu scenariusza, w którym gaz ziemny pozostanie paliwem pomostowym polskiej transformacji energetycznej, kwestia bezpieczeństwa dostaw tego surowca nabiera jeszcze większej wagi. Dla tego jednym z priorytetów polityki surowcowej państwa jest utrzymanie  wydobycia gazu ziemnego w Polsce na poziomie 4 mld m3 rocznie podkreślił  Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a zarazem Główny Geolog Kraju. Według uczestników Transatlantyckiego Szczytu Gazowego to zachowanie bezpieczeństwa dostaw importowanego gazu będzie nadal najpoważniejszym wyzwaniem dla większości państw europejskich. Dla tego równie ważne jak dysponowanie odpowiednią infrastrukturą transportową, jest także budowanie relacji handlowych z odpowiedzialnymi partnerami międzynarodowymi. To właśnie zwiększone dostawy skroplonego gazu m.in. z Ameryki Północnej umożliwiły Europie przetrwanie rosyjskiego szantażu gazowego w 2022 roku.

Reakcją na kryzys były także interwencje regulacyjne co podkreślali uczestnicy panelu dyskusyjnego Nowe ramy regulacyjne dla rynku gazu, zorganizowanego pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W jej ramach m.in. wprowadzony został w całej Unii obowiązek zapełniania magazynów gazu. Budowa bezpieczeństwa energetycznego to złożony proces, który prowadzić powinien do stworzenia zestawu komplementarnych wobec siebie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, infrastrukturalnych i handlowych. Uczestnicy trzeciej dyskusji poświęconej rozwojowi wydobycia i rozbudowy infrastruktury gazowniczej byli zgodni, że Polska wykonała w powyższej dziedzinie kolosalną pracę i może być wzorem dla pozostałych państw UE.

Na tegorocznym GAZTERMIE po raz pierwszy szerzej poruszono także temat rynku gazu ziemnego w Mołdawii. W czwartym panelu dyskusyjnym zorganizowanym przy wsparciu Towarowej Giełdy Energii S.A. o mołdawskiej walce o bezpieczeństwo energetyczne opowiedział Maciej Woźniak, były wiceprezes PGNiG, a obecnie doradca rządu w Kiszyniowie wspierający dywersyfikację dostaw gazu do Mołdawii. To właśnie ten kraj był jedną z pierwszych ofiar wrogi działań GAZPROMU. Jednak determinacja mołdawskich władz przy wydatnym wsparciu międzynarodowym ostatecznie pozwoliły na przywrócenie ciągłości dostaw gazu ale już z nowych kierunków. Drugi dzień obrad w ramach Green GAZTERMU zdominowany został natomiast przez tematykę związaną z „zieloną” transformacją polskiego gazownictwa. Zagadnienia związane z tym procesem uporządkowane zostały w ramach trzech paneli dyskusyjnych. W pierwszej kolejności przeprowadzona została pod patronatem Polskiej Spółki Gazownictwa dyskusja na temat Roli i znaczenia biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski. Wszyscy biorący w dyskusji podzielili pogląd o dużym potencjale wytwórczym w zakresie produkcji tego gazu jaki posiada Polska. Do uruchomienia produkcji na dużą skalę konieczną są jednak nowe regulacje prawne oraz odpowiedni model finansowania.

Drugim kierunkiem dekarbonizacji gazownictwa ma być rozwój produkcji nieemisyjnego wodoru. Temu złożonemu zagadnieniu poświęcony został następny panel Ogniwa gospodarki wodorowej, w którym omówiono różne aspekty budowy nowego sektora gospodarki narodowej. Niewątpliwie kluczową kwestią dla uruchomienia całego procesu tworzenia gospodarki wodorowej będzie pozyskanie nieemisyjnych źródeł generacji energii. Wdrożenie nowoczesnej technologii w postaci modułowych elektrowni atomowych – SMR, powinno zdecydowanie poprawić warunki dla rozwoju produkcji zeroemisyjnego wodoru w różnych lokalizacjach na terenie naszego kraju – podkreślił Dawid Jackiewicz Wiceprezes Zarządu ORLEN Synhos Green Energy.

Cykl wydarzeń w ramach Green GAZTERMU zakończyła dyskusja o Nowych technologiach w procesie dekarbonizacji gazownictwa, której gospodarzem była renomowana firma projektowa z Wrocławia GAZOPROJEKT. Panel ten oraz poprzedzająca go prezentacja dały uczestnikom Konferencji możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi m.in. w zakresie zwiększenia szczelności infrastruktury gazowniczej oraz dostosowanie jej do transportu wodoru.

Ostatnim merytorycznym akcentem konferencji była natomiast niezwykle interesująca dyskusja poświęcona cyberbezpieczeństwu w kontekście zachodzących zmian w układzie geopolitycznym i rewolucji przemysłowej 4.0.

Podsumowując merytoryczną stronę XXVI edycji GAZTERMU można wskazać na następujące wnioski wypływające z przeprowadzonych dyskusji oraz prelekcji:

  1. Kryzys gazowy wywołany przez Federację Rosyjską stworzył koniunkturę do gruntownej przebudowy architektury dostaw gazu ziemnego do Europy. W tym obszarze wyłania się nowy porządek, w którym rosyjski surowiec zastępowany jest został w dużej mierze dostawami LNG z rynku światowego.
  2. Uzależnienie się wielu państw europejskich od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej było strategicznym błędem Doświadczenie roku 2022 pokazało natomiast, że dla Europy najbezpieczniejszym i najpewniejszym kierunkiem dostaw importowanego gazu jest Ameryka Północna. Transatlantyckie partnerstwo w zakresie dostaw gazu może być istotnym elementem nowego międzynarodowego ładu energetycznego.
  3. Gaz ziemny pomimo ryzyk geopolitycznych będzie pełnił rolę „paliwa pomostowego” w procesie transformacji energetycznej w Polsce, choć w mniejszej skali niż pierwotnie zakładano.
  4. W konsekwencji kryzysu energetycznego wprowadzenie do gospodarki gazów nieemisyjnych, w tym biometanu, nabiera także znaczenia w aspekcie zachowania bezpieczeństwa. Im większa własna produkcja gazów nieemisyjnych tym mniejsza zależność od importowanego surowca.
  5. Globalna presja polityczno-regulacyjna będzie wzmacniać trend dekarbonizacyjny i wymuszać zmiany jakościowe w funkcjonowaniu gazownictwa. Kierunek zmian będzie z dużym prawdopodobieństwem prowadził do przekształcenia się tradycyjnego gazownictwa w „(…) w multipaliwowy sektor, obejmujący rożne kategorie gazów odnawialnych i ich mieszanin” (Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda).

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

PATRON HONOROWY 26 Konferencji GAZTERM 2023

Patronat Honorowy Prezydenta RP

KOMITET HONOROWY 26 Konferencji GAZTERM 2023

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
MSZ
Ministerstwo Aktywów Państwowych
MAP
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Ukrainy
w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Wojewoda
Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Urząd Regulacji 
Energetyki
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Izba Gospodarcza
Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu

PARTNERZY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 26 Konferencji GAZTERM 2023

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
Orlen
PARTNER
KONFERENCJI
PGNiG
PARTNER BRANŻOWY KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
DISE ENERGY
PARTNERZY
GAZ system
GAS STORAGE POLAND
TGE
PSGAZ
SEMPRA
BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
CHENIERE
Bank Pekao
https://commonwealthlng.com/
NFOŚiGW
BUDIMEX
PFR
ROMGOS GRUPA
EXATEL
IRON MOUNTAIN
PALOALTO
EXATEL
EUROPOLGAZ
GAS TRADING
PGNiG GAZPROJEKT
ICO SEC
ROMGOS GRUPA
POLSKI BAZALT
NDI ENERGY
WKB
W&W

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI 26 Konferencji GAZTERM 2023

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
CIRE
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
ENERGETYKA 24
PATRONI MEDIALNI
INSTAL
Rynek instalacyjny
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
CNG-LNG.PL
Biomasa
Wodorowy Świat
Portal ENERGIA
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE